Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 5 lipca 2020 roku Suplement nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Publikacja Suplementu nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego nr 7 /2020 z dnia 5 lipca 2020. W raporcie omyłkowo nie została zamieszczona pełna treść raportu , która powinna brzmieć : Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:
ceny emisyjnej za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L (dalej: „Akcje Serii L”) w wysokości 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100) (po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki),
ostatecznej liczby akcji Serii L na 2 750 000.
Treść w/w uchwał Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7_Korekta

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku Suplement nr 3 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 6 – Publikacja Suplementu nr 3

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 18 czerwca 2020 roku, Suplement nr 2 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o wznowieniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 5 – Wznowienie oferty

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki:www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 16 marca 2020 roku, Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku, informujący o zawieszeniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 4 – publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Ofertowego

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2020 roku, Dokument Ofertowy Spółki w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w liczbie nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. Zarząd Spółki ustalił czas trwania oferty od 2 marca 2020 roku do Dnia Przydziału Akcji , tj do dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego 2020 roku, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 2

Uchwała Zarządu – podwyższenie kapitału

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_, działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ informuje, że w dniu 14.01.2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI.
W związku z powyższym, od dnia 14.01.2020 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.