Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2020 roku otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. Jacka Stępnia powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR. Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

JStepien powiadomienie MAR nr 1-1

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 12 – art. 19 MAR

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację o umieszczeniu projektu pn. FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego („Projekt”) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest opracowanie produktu Face-Cov™ – skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, umożliwiającego automatyczne monitorowanie miejsc publicznych.

Koszt całkowity Projektu: 8 502 186,50 zł

Rekomendowana kwota dofinansowania: 6 958 496,57 zł

Rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Aktualnie wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.551.767,00 PLN, co stanowi 15.517.670 akcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 10 – Rejestracja podwyższenia kapitału

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/02/20 z dnia 26 lutego 2020 roku

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 9 – Przydział akcji

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 5 lipca 2020 roku Suplement nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Publikacja Suplementu nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego nr 7 /2020 z dnia 5 lipca 2020. W raporcie omyłkowo nie została zamieszczona pełna treść raportu , która powinna brzmieć : Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:
ceny emisyjnej za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L (dalej: „Akcje Serii L”) w wysokości 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100) (po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki),
ostatecznej liczby akcji Serii L na 2 750 000.
Treść w/w uchwał Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7_Korekta

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku Suplement nr 3 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 6 – Publikacja Suplementu nr 3

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 18 czerwca 2020 roku, Suplement nr 2 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o wznowieniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 5 – Wznowienie oferty

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki:www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 16 marca 2020 roku, Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku, informujący o zawieszeniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 4 – publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Ofertowego

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2020 roku, Dokument Ofertowy Spółki w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w liczbie nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. Zarząd Spółki ustalił czas trwania oferty od 2 marca 2020 roku do Dnia Przydziału Akcji , tj do dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego 2020 roku, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 2

Uchwała Zarządu – podwyższenie kapitału

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_, działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ informuje, że w dniu 14.01.2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI.
W związku z powyższym, od dnia 14.01.2020 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.