Milton Essex S.A. powstała z przekształcenia (art. 551 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych) spółki celowej SPV (Special Purpose Vehicle) Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Rejestrowy KRS, pod numerem 0000555589). Celem jej powołania było przeprowadzenia badań klinicznych i komercjalizacji innowacyjnej technologii całkowicie nieinwazyjnego multispektralnego obrazowania tkanki skórnej, przy wykorzystaniu najnowszej generacji rozwiązań w obszarze:

sztucznej inteligencji  pozwalającej na pełną automatyzację odczytu skórnych testów alergicznych;

– widzenia maszynowego i zastosowania ultraczułych układów fotonicznych umożliwiających szeroko-spektralny skaning tkanki skórnej obejmujący także pasmo LWIR (Long-Wave Infra-Red) z wyjątkową czułością i rozdzielczością dającą obraz nawet bardzo drobnych zmian o średnicy nie przekraczającej 0,3 mm.

Spółka plasuje się w branży wysokich technologii medycznych (MED-TECH) i dyskontuje ponad 20 lat doświadczeń badawczych swoich akcjonariuszy oraz partnerów naukowych, w dziedzinie zastosowania czynnościowych biomarkerów termodynamicznych w diagnostyce medycznej.

Z punktu widzenia strategii rynkowej, głównym celem operacyjnym Spółki jest komercjalizacja rezultatów badań nad sztuczną inteligencją zaimplementowaną w zaawansowanych systemach diagnostycznych, mieszczących się w segmencie profesjonalnych instrumentów do nieinwazyjnego multispektralnego obrazowania tkanki skórnej, w szczególności do automatycznego odczytu wyników testów alergicznych.

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia naszego zespołu B+R w zakresie adaptacji najnowocześniejszej dostępnej techniki akwizycji obrazu w paśmie LWIR (Long-Wave Infra-Red) o jakości spotykanej dotąd prawie wyłącznie w zastosowaniach militarnych, umożliwiło opracowanie innowacyjnego systemu do obrazowania medycznego, stawiając Spółkę MILTON ESSEX SA w pierwszej lidze światowej, jeśli chodzi o wdrożenie zautomatyzowanych systemów do nieinwazyjnej, bezkontaktowej diagnostyki skóry.

Spółka jest liderem w opracowaniu ultra-dokładnych bezkontaktowych hybrydowych skanerów przeznaczonych dla alergologii i perspektywicznie także dla dermatologii onkologicznej. Prowadzimy testy i badania nad wykorzystaniem zaawansowanej optoelektroniki, w tym stabilizowanych matryc mikrobolometrycznych IRFPA (Infrared Focal Plane Array), wykonanych w najnowszej technologii 17 mm, pozwalających na przeprowadzenie badania tkanki skórnej z bardzo wysoką dokładnością i powtarzalnością metrologiczną, potwierdzoną certyfikatem kalibracyjnym, co jest wymagane od współczesnych systemów medycznych.

Dzięki nawiązaniu współpracy z naukowcami z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz lekarzami z Wojskowego Instytutu Medycznego, zostały opracowane założenia dla innowacyjnego wykorzystania nowego typu biomarkerów termodynamicznych, które okazały się w pełni zgodne z przewidywaniami modeli teoretycznych i znajdują potwierdzenie naukowe w badaniach klinicznych. Wyznaczają one także nowe kierunki dla szybkiej zautomatyzowanej diagnostyki skryningowej w alergologii.

Specjalizacja w dziedzinie diagnostyki tkanki skórnej pozwala Spółce skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu obecnie dostępnej bazy naukowo-technicznej, dzięki czemu możliwe jest bardzo szybkie wdrożenie i komercjalizacja opracowanych technologii.

Spółka posiada precyzyjnie nakreślone plany rozwoju całej gamy produktowej uwzględniające wszystkie potencjalne obszary aplikacji opracowanej technologii. Technologia ta posiada znaczący potencjał, umożliwiający jej wykorzystanie nie tylko w diagnostyce lecz także w systemach kontroli w małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej z użyciem noża mikrofalowego, który jest bardzo obiecującym narzędziem do efektywnego leczenia raka prostaty czy trudno dostępnych nowotworów mózgu – jednak te zadania umiejscowione są wśród dalszych priorytetów, bezwzględne pierwszeństwo ma tutaj system SkinSense™.

W pierwszej kolejności na rynku pojawi się najnowszy system SkinSense™ z głowicą InfraScan™ HYBRID-II™ przeznaczoną do automatycznej oceny wyników skórnych testów alergicznych, wykonywanych w trybie pełnej zgodności ze wszystkimi obecnymi na rynku zestawami renomowanych światowych producentów.

System pozwala na komputerowy odczyt najpopularniejszych obecnie testów punktowych (tzw. „Prick Tests”) służących do identyfikacji całego szeregu substancji uczulających od pyłków po alergeny pokarmowe, jak również specjalistycznych testów płatkowych (tzw. „Patch Tests”) służących do badania skomplikowanych alergii kontaktowych, wśród których znajdują się też alergie zawodowe, bardzo trudne do prawidłowego rozpoznania.

BADANIA KLINICZNE

W 2018 roku Spółka zakończyła 2-letni program badań klinicznych prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, pod kierownictwem Pani Prof. Kariny Jahnz-Różyk, skojarzony z realizacją Projektu POIR.01.01.01-00-0162/15 pt. “FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej” współfinansowanego z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.

Przeprowadzone walidacyjne testy kliniczne nowej metody, obejmujące łącznie ponad 1,8 tys. pojedynczych testów skórnych, zrealizowano w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, wykazały znakomite parametry detekcyjności wobec skórnych ognisk alergicznych.  Zastosowany logistyczny model mieszany, w którym analizowano Indeks AllergySense™ charakteryzował się bardzo dobrym dopasowaniem oraz zdolnością predykcji nowej metody w stosunku do klasycznej oceny referencyjnej stosowanej w praktyce klinicznej (AUC 0,944, CI: 0,931-0,957), a co za tym idzie – wysoką czułością i specyficznością – odpowiednio 0,90 i 0,86 (IRFAN Clinical Trial Report, WIM 2018).

W planach są już kolejne serie badań klinicznych, w tym również badań pilotażowych, które pozwolą zgromadzić materiał służący do budowy biblioteki referencyjnej skórnych odczynów alergicznych, zawierającej zarówno obrazy klasyczne jak i multispektralne, stanowiącej unikalny pod tym względem zbiór w skali światowej. Posłuży ona także jako materiał do badań naukowych, szkoleń lekarzy oraz doskonalenia poprzez uczenie stworzonego systemu sztucznej inteligencji AllergySense™.

PATENTY

Spółka działa w branży med-tech, w której stale poszukuje się innowacyjnych rozwiązań mogących wspomóc leczenie i diagnostykę obrazową. Wprowadzanie nowych technologii w medycynie nie jest jednak procesem łatwym i szybkim. Przede wszystkim wymaga uprzedniego zrealizowania żmudnego procesu badawczego, walidacyjnego oraz wdrożeniowego. Nasz zespół B+R  składa się z naukowców i inżynierów posiadających ponad 20 letnie doświadczenie w dziedzinie zaawansowanej optoelektroniki i wykorzystania układów umożliwiających rejestrację  szerokospektralnych obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości, w tym w szczególności obejmujących także zakres MWIR (Medium-Wave Infra Red) i LWIR (Long-Wave Infra Red). Spółka opracowała nową metodę subepidermalnego obrazowania odczynu alergicznego, mającą zastosowanie do precyzyjnego odczytu wyników testów skórnych. Na potrzeby tej metody stworzono od podstaw kompletny system widzenia maszynowego z ultraczułymi sensorami o charakterystyce metrologicznej, której nie posiadają systemy komercyjne oferowane na rynku. Zastosowane rozwiązania techniczne stanowią unikalny know-how, a poszczególne rozwiązania objęte są międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi.  Spółka dysponuje chronionymi rozwiązaniami technicznymi oraz modelem odczytu i analizy wyniku skórnych testów alergicznych w podczerwieni w ramach patentu udzielonego w USA na wynalazek autorstwa Pana Prof. J. Stępnia (US 10.238.300 B2) „Contact thermo-optical structure and its application for noninvasive imaging of histamine-induced hyperthermal  subcutaneous reaction magnitude in cutaneous allergic reaction, recording device and method of allergic reaction diagnosis”, a także prawami do międzynarodowych patentów udzielonych w ramach procedury PCT dla nowego wynalazku opracowanego pod kier. szefa działu B+R Prof. J. Stępnia pt. „Device for multimodal analysis of allergic reactions in skin tests and a hybrid method for multispectral imaging of allergic reactions in skin tests and its application in automatic evaluation of the results of these tests” (PCT/EP/2019/060315), obejmującego szereg rozwiązań zaaplikowanych do obecnego systemu SkinSense™ jak i potencjalnie do perspektywicznych nowych opracowań w ramach rozwoju gamy produktowej.