Najnowsze Informacje

Zapytanie ofertowe 01/10/2021
Piątek, 8 Października 2021

Obsługa logistyczna targów MEDICA w Dusseldorfie.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 01/09/2021
Piątek, 17 Sierpnia 2021

Promocja projektu w czasie targów - MEDICA 2021 w Düsseldorfie (Niemcy)  w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn .„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.

Dokumentacja

SkinSENSE i FaceCOV na targach MSPO 7-10.09.2021
Wtorek, 7 Sierpnia 2021

Zapraszamy do obejrzenia naszych systemów SkinSENSE i FaceCOV w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Znajdziecie nas na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej - naszego partnera naukowego, hala A.

Następne targi na których można nas obejrzeć: :MEDICA, Düsseldorf: 15-18.11.2021, Hala 9, stoisko 9E.29

Zapraszamy.

Raport EBI/10/2021 Korekta raportu kwartalnego z działalności Milton Essex SA – IIQ2021, nr 9/2021
Czwartek, 26 Sierpnia 2021

W związku z redakcyjną pomyłką polegającą na zamianie nagłówków w Rachunku przepływów pieniężnych oraz błędnej sumie jednej z pozycji w Rachunku przepływów pieniężnych, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2021 roku. W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:

  1. zestawienie zmian
  2. pełną treść skorygowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.
Workshop - Advances in infrared imaging in biomedical application
Środa, 18 Sierpnia 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach naukowych Advances in infrared imaging in biomedical application.

Termin: 19.08.2021, godzina 10:00

link do spotkania: ZOOM

10:00-10:45 CZĘŚĆ I – Wstęp – Perspektywy obrazowania w podczerwieni

1. IOE WAT - Dyrektor Instytutu Prof. Krzysztof Kopczyński

2. Konsorcjum IOE WAT – Milton Essex – Prof. Jacek Stępień

10:45 – 11:00 Przerwa

CZĘŚĆ II – Nowości technologiczne w obrazowaniu termowizyjnym

11:00-11:30 Prezentacja Dr Tomasz Sosnowski (IOE WAT)

11:30-12:00 Prezentacja Prof. Bogusław Więcek (Politechnika Łódzka)

12:00-12:30 Prezentacja Dr Marta Zębala (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

12:30-13:00 Przerwa

CZĘŚĆ III Sztuczna Inteligencja

13:00-13:30 Prezentacja Dr Mariusz Kastek (IOE WAT)

13:30-14:00 Prezentacja Prof. Jacek Stępień Prof. Karina Jahnz-Różyk (ME, WIM)

14:00-14:30 Prezentacja Prof. Robert Nowak (Politechnika Warszawska)

14:30-15:30 Przerwa

Standardy obrazowania termowizyjnego

15:30-16:00 Prezentacja Prof. Marusz Kaczmarek (Politechnika Gdańska)

16:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

Publikacja Raportu okresowego EBI/9/2021 Sprawozdanie za II kwartał 20201
Piątek, 30 Lipca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za II kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za II kwartał 2021

Zapytanie ofertowe 02/07/2021
Piątek, 30 Lipca 2021

Projekt głowicy i części centralnej urządzenia SkinSense na bazie przygotowanego projektu wstępnego.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 01/07/2021
Poniedziałek, 19 Lipca 2021

Przygotowanie procedury certyfikacji/wdrożenia oraz samo wdrożenie Normy PN-EN ISO 13485:2016 przez wyspecjalizowany(-e) podmiot(-y) będący jednostką certyfikującą posiadająca akredytację na terenie Unii Europejskiej w ramach Normy PN-EN ISO 13485:2016, oraz ocenę zgodności z wymaganiami Rozporządzenia UE 2017/745 MDR dla producentów wyrobów medycznych przez jednostkę notyfikowaną wg. Rozporządzenia UE 2017/745 MDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG) wyrobu medycznego klasy IIa System do multispektralnego bezkontaktowego obrazowania tkanki skórnej SkinSense™.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 06/06/2021
Wtorek, 29 Czerwca 2021

Optymalizacja konstrukcji skanera. termin składania ofert: 6 lipca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19”).

Dokumentacja

Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/2/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku
Poniedziałek, 28 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku (dalej również: „ZWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080).

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zapytanie ofertowe 05/06/2021
Poniedziałek, 28 Czerwca 2021

Dostawa podzespołu i usługi pomocnicze. Termin składania ofert: 5.07.2021 r.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 4/06/2021
Czwartek, 24 Czerwca 2021

Promocja w czasie targów - XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2021

Dokumentacja

Publikacja Raportu bieżącego EBI/8/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.
Wtorek, 22 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 8

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Publikacja Raportu bieżącego EBI/7/2021 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wtorek, 22 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Jacek Bernard Stępień zgłosił projekt uchwały w zakresie dotyczącym punktu 4. porządku obrad Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zgłoszony projekt uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 7

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej zgłoszony przez akcjonariusza

Zapytanie ofertowe 2/06/2021
Czwartek, 17 Czerwca 2021

Serwer do obliczeń AI

termin składania ofert: 25.06.2021

Dokumenty do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 3/06/2021
Piątek, 11 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe 3/06/2021

Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie optymalizacji konstrukcji skanera termo-optycznego. Termin składania ofert - 18/06/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 1/06/2021
Piątek, 4 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe 1/06/2021

Administrator danych medycznych - umowa zlecenia. Termin składania ofert - 11/06/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2021
Środa, 26 Maj 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- raport roczny za 2020 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

- wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

- formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

- informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów
(art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Czat z inwestorami 19.05.2021 g. 14:00
Wtorek, 18 Maj 2021

Zapraszamy na prezentację inwestorską oraz czat z Radosławem Solanem, wiceprezesem Milton Essex SA, które odbędą się w środę, 19 maja, o godz. 14:00. Tematem spotkania będzie omówienie działalności spółki i jej wyników finansowych oraz przedstawienie planu na nadchodzące kwartały.

Link do czatu

Publikacja Raportu okresowego EBI/5/2021 Sprawozdanie za I kwartał 2021
Piątek, 30 Kwietnia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za I kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za I kwartał 2021 r.

Publikacja Raportu okresowego EBI/4/2021 Raport roczny za 2020
Piątek, 30 Kwietnia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport roczny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za rok 2020 r. z załącznikiem (Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego).

Raport Roczny za 2020 r.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020

Zapytanie ofertowe 1/04/2021
Czwartek, 1 Kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe 01/04/2021

Oprogramowanie do realizacji obliczeń statystycznych klasy Statistica Desktop z pakietem medycznym, lub równoważny

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 03/03/2021
Środa, 24 Marca 2021

Zapytanie ofertowe 03/03/2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie. Termin składania ofert: 31/03/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 02/03/2021
Środa, 17 Marca 2021

Badania laboratoryjne urządzenia SkinSENSE na zgodność z normami (Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Termin składania ofert: 24 marca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 01/03/2021
Środa, 3 Marca 2021

Zapytanie ofertowe 01/03/2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie. Termin składania ofert: 10/03/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).about:blankGaleria

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 2/02/2021
Piątek, 19 Lutego 2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 01/02/2021
Piątek, 19 Lutego 2021

Badania laboratoryjne urządzenia SkinSENSE na zgodność z normami (Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Termin składania ofert: 2 marca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Publikacja Raportu okresowego EBI/3/2021 Sprawozdanie za IV kwartał 2020
Piątek, 5 Lutego 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za IV kwartał 2020 r.

Sprawozdanie za IV kwartał 2020

Publikacja Raportu bieżącego EBI/2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Piątek, 29 Stycznia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2021:

Raporty kwartalne:

  1. raport za IVQ 2020 – 5 lutego 2021 r.
  2. raport za IQ 2021 – 30 kwietnia 2021 r.
  3. raport za IIQ 2021 – 30 lipca 2021 r.
  4. raport za IIIQ 2021 – 29 października 2021 r.

Raport roczny za rok 2020:

  • 30 kwietnia 2021 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Publikacja Raportu bieżącego nr EBI/1/2021 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
Czwartek, 14 Stycznia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu stosowanych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ogłoszenie o przetargu
Wtorek, 22 Grudnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Debiut Rynkowy MILTON ESSEX SA
Poniedziałek, 14 Grudnia 2020

Wreszcie startujemy!

Czwartek 17 grudnia b.r. – będzie pierwszym dniem notowań Spółki Milton Essex . Będzie nas można znaleźć na rynku New Connect pod nazwą “MILTON” lub skrótem “MTX”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu w dzisiejszym Parkiecie: Milton Essex walczy z pandemią.

Dofinansowanie projektu FaceCOV™
Niedziela, 13 Grudnia 2020

Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowaniu projektu FACE-COV™, realizowanego w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 6,9 mln zł.

Inwestycyjne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
Niedziela, 13 Grudnia 2020

W trudnych warunkach światowej pandemii, Spółka MILTON ESSEX S.A. wspólnie z DM Navigator SA przeprowadziła w 2020 roku udaną subskrypcję inwestycyjną obejmującą akcje zwykłe serii L. Zarząd Milton Essex S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał przydziału 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Samo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją inwestycyjną zostało zarejestrowane w dniu 5 sierpnia 2020.

Ogłoszenie o przetargu
Poniedziałek, 7 Grudnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Projekt FaceCOV™ otrzymał dotację z NCBIR w ramach Konkursu POIR 5/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka – Koronawirusy”
Środa, 18 Listopada 2020

Spółka MILTON ESSEX SA, jako Lider Konsorcjum B+R, utworzonego wspólnie z Instytutem Optoelektroniki WAT, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu „FACE-COV™” obejmującego zaprojektowanie systemu do zdalnego monitorowania metodą termowizyjną symptomów zakażenia czynnikami infekcyjnymi, w tym koronawirusem SARS-COV2. System oferuje także automatyczną identyfikację (tagowanie cyfrowe oraz generowanie danych biometrycznych) osób o wysokim ryzyku zakażenia z dodatnim wynikiem skryningu temperaturowego.   Kwota dotacji wynosi  6,9 mln zł.

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 8 Października 2020

FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Projekt głowicy i części centralnej urządzenia SkinSense

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Wynik postępowania

Ogłoszenie o przetargu
Wtorek, 22 Sierpnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 10 Sierpnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czwartek, 2 Lipca 2020

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie ul. Woronicza 31/348 (KRS 0000609507) („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 395 KSH na dzień 23 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie ul. Jutrzenki 177.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Milton-Essex SA wraz z porządkiem obrad

PAP: Powstaje system do szybkiej identyfikacji markerów zakażenia koronawirusem SARS-COV2
Piątek, 24 Kwietnia 2020

Polacy tworzą system do szybkiej identyfikacji markerów zakażenia koronawirusem SARS-COV2. Automatyczne wykrywanie symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – i identyfikację osób zakażonych – umożliwi badanie termowizyjne…

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81893%2Cpowstaje-system-do-szybkiej-identyfikacji-markerow-zakazenia-koronawirusem

STATYSTYKI – RYNEK EUROPEJSKI
Czwartek, 5 Marca 2020

Najnowsze podsumowanie sytuacji rynkowej z roku 2019 – przedstawione statystyki dotyczą Europy.

Fyhrquist N, Werfel T, Bilò MB, Mülleneisen N, Gerth van Wijk R. The roadmap for the Allergology specialty and allergy care in Europe and adjacent countries. An EAACI position paper. Clin Transl Allergy. 2019;9:3. Published 2019 Jan 24. doi:10.1186/s13601-019-0245-z. Dostęp on-line: https://ctajournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13601-019-0245-z

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 23 Stycznia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 23 Stycznia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Poniedziałek, 13 Stycznia 2020

FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

„FOTONICA (Fully automated Optoelectronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”
Wtorek, 3 Grudnia 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. FOTONICA (Fully automated OptoelecTronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza”
Umowa o Dofinansowanie: MAZOWSZE/0167/19-00
Całkowita wartość projektu: 14 803 561.25 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 11 100 641.00 PLN

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody oraz całkowicie nowego systemu opartego na sztucznej inteligencji pozwalającej na przyspieszenie i automatyzacje diagnostyki alergii metodą testów skórnych stanowiących aktualnie „złoty standard” w praktyce klinicznej.

Dzięki wykorzystaniu dwóch komplementarnych modułów optoelektronicznych zawierających najnowszej generacji matryce sensorów pozwalających na wielospektralne obrazowanie z syntezą cyfrową w paśmie LWIR (Long-Wave Infrared), możliwe stanie się wprowadzenie do szerokiej diagnostyki alergologicznej nowego typu biomarkerów termodynamicznych opartych o naukowo zweryfikowane charakterystyki i nadających testom skórnym cechy obiektywne, zgodnie z wymogami EBM (Evidence-Based Medicine).

Rezultatem przedmiotowego projektu jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie cyfrowego systemu automatyzującego odczyt wyników skórnych testów alergicznych, wspomaganego sztuczną inteligencją.

Projekt jest realizowany w Konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współpraca MILTON ESSEX SA oraz Politechniki Warszawskiej
Niedziela, 15 Sierpnia 2019

We wrześniu br. Pani Prezes Iwona Kaczyńska-Stępień w imieniu MILTON ESSEX SA oraz Pan Prof. Jarosław Arabas Dyrektor Instytutu Informatyki w imieniu Politechniki Warszawskiej podpisali umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej dotyczącą wspólnych prac nad rozwojem systemów sztucznej inteligencji do zastosowań biomedycznych. Politechnika Warszawska jest partnerem naukowym posiadającym światową pozycję w obszarze zaawansowanych badań nad algorytmami autonomizującymi różnorodne procesy, w tym analizę obrazów medycznych, w szczególności Zakład Sztucznej Inteligencji pod kierownictwem Prof. Roberta Nowaka cieszy się tutaj zasłużoną wysoką reputacją. Wspólne obszary badań umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej opierającej się na szybkości i elastyczności reagowania na potrzeby środowiska medycznego, dzięki utworzeniu zespołu multidyscyplinarnego.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech
Środa, 26 Czerwca 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o Dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0005/18-00
Całkowita wartość projektu: 393 100.00
Kwota dofinansowania projektu: 196 550.00 PLN

Celem Projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony opracowanego wynalazku – multimodalnego aparatu do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposobu multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu reakcji alergicznej typu I i IV, pojawiających się w wyniku wykonania skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech
Niedziela, 9 Czerwca 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o Dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0005/18-00
Całkowita wartość projektu: 393 100.00
Kwota dofinansowania projektu: 196 550.00 PLN

Celem Projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony opracowanego wynalazku – multimodalnego aparatu do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposobu multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu reakcji alergicznej typu I i IV, pojawiających się w wyniku wykonania skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.