Najnowsze Informacje

MEDICA 2022
Poniedziałek, 14 Listopada 2022

Milton Essex na targach Medica w Düsseldorfie.

Wspólnie z naszym partnerem produkcyjnym - ZURAD Sp. z o.o. (grupa PGZ) prezentujemy systemy SkinSENS oraz FaceCOV na największych targach medycznych na świecie. Nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Wśród odwiedzających są lekarze, dystrybutorzy z wielu zakątków świata oraz osoby odpowiedzialne za kwestie security. Znajdziecie nas w hali 9, stoisko C32.
Spakowani...
 
Długa podróż, wreszcie na miejscu
 

 

Budujemy stoisko
   

Gotowi na otwarcie

 

Duży ruch na stoisku

Raport bieżący nr 7/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 listopada 2022 roku
Czwartek, 10 Listopada 2022

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 listopada 2022 roku (dalej również: „NWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. Jacek Bernard Stępień:

liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.800.000

udział w głosach na NWZ – 81,12 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 30,93 proc.

3. Paweł Jerzy Łukasiewicz

liczba głosów przysługujących na NWZ – 667.276

udział w głosach na NWZ – 11,28 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 4,30 proc.

4. Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień

liczba głosów przysługujących na NWZ – 450.000

udział w głosach na NWZ – 7,60 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90 proc.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 10 listopada 2022 roku
Środa, 12 Października 2022
Zarząd spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, NIP: 5213695448, kapitał zakładowy 1.554.767,00 złotych (opłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.3. Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (zwane dalej również „Walnym Zgromadzeniem” lub ”NWZ”), które odbędzie się dnia 10 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w lokalu Spółki przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. (kod: 02-815. Warszawa). Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Wybór członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów (art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.517.670. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 12 października 2022 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 15.517.670 głosów.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 25 października 2022 roku (tzw. „record date”). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w akapicie powyżej na podstawie wykazów, przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 października 2022 r. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, tj. w Warszawie (kod: 02-815), przy ul. Żołny 42 A , przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie, w godzinach od 10.00 do13.00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu.

Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez przesłanie (w formie załącznika do maila) odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu. Formularz pełnomocnictwa Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.miltonessex.eu [zakładka: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia]. Wraz ze skanem pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. 9 listopada 2022 r. Spółka może podjąć dodatkowe, odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa powyżej, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy

[prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Milton Essex S.A., ul. Żołny 42 A , 02-815 Warszawa Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 października 2022 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

[prawo do zgłaszania projektów uchwał]

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Milton Essex S.A., ul. Żołny 42 A, 02-815 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

[prawo do zadawania pytań w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

W trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[komunikacja elektroniczna]

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

[dostęp do dokumentacji]

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.miltonessex.eu [zakładka: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia] od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie właściwych przepisów. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

[adres strony internetowej]

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej: www.miltonessex.eu w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Milton Essex S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka informuje oraz oświadcza, iż:
 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (kod:02-640), przy ul. Jana Pawła Woronicza nr 31, lok.348; kontakt ze Spółką jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, jak również pod adresem poczty elektronicznej: office@miltonessex.eu;
 2. sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@miltonessex.eu lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1) powyżej;
 3. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
   • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 4. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
 5. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
 6. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
   • dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
   • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
   • notariuszom,
   • pozostałym Akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych Akcjonariuszy (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych),
   • Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
   • innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 8. dane osobowe zawarte na listach Akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
 9. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
 10. mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; Spółka informuje jednak, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 11. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 12. Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.
  Załączniki:

Projekty uchwał

 

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raport EBI 10/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Milton Essex S.A.
Czwartek, 6 Października 2022

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. do Spółki wpłynęła od Pana Jakuba Kozioła, datowana na ten sam dzień, rezygnacja – z dniem złożenia - z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

FaceCOV na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego Kielce 2022
Czwartek, 15 Września 2022

Bramka Face-COV została zaprezentowana na MSPO w Kielcach.

W czasie 30. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, zaprezentowaliśmy najnowszy model systemu FaceCOV, z wieloma modułowymi funkcjami. Najważniejsze z nich, to kontrola temperatury ciała, w pełni zgodna z normą PN-EN IEC 80601-2-59:2020-01 - prawdopodobnie pierwsza na rynku. Dużym zainteresowaniem ciszył się także biometryczny moduł rozpoznawania twarzy. Bramka produkowana jest we współpracy z ZURAD Sp. z o.o. (grupa PGZ).
Zapytanie ofertowe 1/08/2022
Czwartek, 4 Sierpnia 2022
Wykonanie dokumentacji technicznej komponentów montażowych układu optoelektroniki dla głowicy SkinSense wraz z niezbędnymi elementami mechaniki połączeń i niezbędnymi elementami elektrycznymi /elektronicznymi oraz wykonanie egzemplarzy elementów mechanicznych i elektrycznych/elektronicznych treść zapytania
Raport EBI 9/2022 Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IIQ2022
Czwartek, 28 Lipca 2022
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za II kwartał 2022 roku. Załącznik
Polski Produkt Przyszłości - wyróżnienie dla SkinSENS
Środa, 6 Lipca 2022

Na wczorajszej gali konkursu Polski Produkt Przyszłości nasz system medyczny SkinSENS otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną.

Dziękujemy kapitule konkursu za wnikliwą ocenę naszego projektu i przyznany tytuł.

Zapraszamy do przejrzenia katalogu laureatów: znajdziecie nas na stronie 35.

okładka kalatogu XXIV edycji Polski Produkt Przyszłości
Raport EBI 8/2022 Powołanie przez Radę Nadzorczą Milton Essex S.A. Zarządu na nową kadencję
Wtorek, 28 Czerwca 2022

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała uchwałami do Zarządu na nową kadencję następujące osoby:

Iwonę Kaczyńską – Stępień – na Prezesa Zarządu

Radosława Solana – na Wiceprezesa Zarządu

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorysy Członków Zarządu:

Iwona Kaczyńska-Stępień

Radosław Solan

Raport EBI 7/2022 Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. Rady Nadzorczej na nową kadencję
Wtorek, 28 Czerwca 2022

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których w skład Rady Nadzorczej nowej, III kadencji powołane zostały następujące osoby:

   Jacek Stępień – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

   Stanisław Kłosowicz – na Członka Rady Nadzorczej

   Edward Stanowski – na Członka Rady Nadzorczej

   Robert Łukomski – na Członka Rady Nadzorczej

   Jakub Kozioł – na Członka Rady Nadzorczej

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

dr Jacek Stępień

prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz

prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski

Robert Łukomski

Jakub Kozioł

Raport EBI 6/2022 Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.
Wtorek, 28 Czerwca 2022

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik do raportu
Zapytanie ofertowe 2/06/2022 - wieloośrodkowe badania pilotażowe
Piątek, 17 Czerwca 2022

Przeprowadzenie walidacyjnych kompleksowych wieloośrodkowych badań klinicznych z udziałem ludzi wyrobu medycznego SkinSens przeznaczonego do nieinwazyjnego obrazowania medycznego w podczerwieni wyników skórnych testów alergicznych m. in vivo.

Conducting a complex validation multicentre clinical trial with the participation of humans, of the medical device Skinsens dedicated for non-invasive infrared medical imaging of the results of skin allergy tests m. in vivo.

Kody CPV:

73120000-9: Usługi eksperymentalno-badawcze

85121200-5: Specjalistyczne usługi medyczne

AKTUALIZACJA

Termin składania ofert: 18 lipca 2022, g. 10:00 1 sierpnia 2022 r.

Dokumentacja w wersji polskiej i angielskiej

Pytania i odpowiedzi

Q1

Question regarding the ISO14155 certification: Currently [----] is in the process of getting certified by [----] [...]and has passed multiple audits and inspections without any critical findings. It is possible to participate in the bidding process, even though the ISO certification is not available, yet?

--Zamawiający zaakceptuje oświadczenie, że oferent ma wdrożone stosowne procedury i spełnia wymogi normy ISO 14155 w zakresie realizacji badań medycznych. The contracting authority will accept a statement that the tenderer has the relevant procedures in place and meets the requirements of ISO 14155 for the execution of medical tests.

Q2

For the proposal [--] will consider Full-Trial-Services including Site Monitoring, except Study Protocol Preparation. Is this correct?

--Site monitoring is not included.

Q3

Protocol Synopsis: In you briefing document you mention that a protocol synopsis is available after signing a CDA. Exom would be happy to sign a CDA in order to receive the study synopsis. Can you please provide your CDA template for review or would you like us to provide the [--] template?

--Your CDA is enough. We prepared synopsis also in English.

Q4

Allergy Tests: In you briefing document you mention that the CRO will be responsible to purchase and distribute the Allergy Tests. Can you confirm if you have a special requirement (e.g., manufacturer) for the PRICK Tests to be used? Are there specific allergens per subject you want to test? How many allergens do you consider for the PRICK Tests?

--Described in synopsis. 14 allergens + histamine + “0”

Q5

Do you confirm that the assessments made by SkinSens are compared to the assessment of the physician making the PRICK Test?

--Indeed.

Q6

SkinSens System Installation: In you briefing document you mention that the CRO will be responsible for distribution and installation of the SkinSens System at the sites, as well as for the site training. Will Milton Essex train the CRO staff in correctly installing and training the system at the sites? If yes, how long do you expect the training to be (i.e., # of days) and where will the training be conducted?

--System is very easy for use. installation consists of unpacking, connecting to electricity and internet. We plan 3h of training on-line or in Warsaw laboratory (up to you).

Q7

Will there be a comparator in the study or will just the SkinSens system be tested? If a comparator is used, will the study be open-label or blinded, randomized?

--Described in synopsis.

Q8

In which data format will the data of the SkinSens system be provided inclusion in the eCRF?

--Pictures: png, data: JSON.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2022
Wtorek, 31 Maj 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, NIP: 5213695448, kapitał zakładowy 1.554.767,00 złotych (opłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (zwane dalej również „Walnym Zgromadzeniem” lub ”ZWZ”), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w lokalu Spółki przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. (kod: 02-815. Warszawa).

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- raport roczny za 2021 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

- wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

- formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

- informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów (art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Zapytanie ofertowe 2/05/2022
Poniedziałek, 30 Maj 2022

Dostawa komputerów medycznych i tabletów medycznych.

CPV code:

30213000-5

30213200-7

termin składania ofert: 6 czerwca 2022 r.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe 1/05/2022
Piątek, 20 Maj 2022

Zapytanie ofertowe na kamery LWIR wraz z optyką i oprogramowaniem sterującym.

Termin składania ofert: do dnia 6 czerwca 2022 r.

Kod CPV 38651600-9 Kamery cyfrowe

Treść zapytania wersja angielska / call for tenders english version:

MILTON REQUEST FOR OFFER ENG VERSION

Treść zapytania wersja polska i angielska / call for tenders Polish and English version:

02 MILTON ESSEX Requesr FOR OFFER ZAPYTANIE POL ENG
Raport EBI 4/2022 Raport kwartalny z działalności IQ2022
Piątek, 29 Kwietnia 2022
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za I kwartał 2022 roku. Załącznik
Raport EBI 3/2022 Raport Roczny za 2021 rok
Piątek, 29 Kwietnia 2022
Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki Milton Essex S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku wraz z załącznikiem - Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego. Załącznik 1 Załącznik 2
Happy Easter!
Piątek, 15 Kwietnia 2022
Zapytanie ofertowe 2/04/2022
Poniedziałek, 11 Kwietnia 2022

Integracja interfejsu urządzenia (konsoli użytkownika) z elementami podsystemu sztucznej inteligencji w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn.„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.”

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2022 r.

Kod CPV (nazwa):

72330000-2 – Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

72230000-6 – Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

Dokumentacja do pobrania

Zapytanie ofertowe 1/04/2022
Poniedziałek, 11 Kwietnia 2022

Zapytanie ofertowe

Badania laboratoryjne projektowanego wyrobu medycznego w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz mające na celu ocenę jego zgodności z wymogami objętymi przez normy w w/w zakresie w tym: PN-EN60601-1-2:2015-11 oraz PN-EN60601-1:2011.

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Kod CPV (nazwa):

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

71900000-7 Usługi laboratoryjne

Dokumentacja do pobrania

Pilotażowa seria FaceCOV™ w produkcji
Środa, 16 Marca 2022

Milton Essex SA podpisał umowę z ZURAD Sp. z o.o., należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej na wykonanie pilotażowej serii skanerów FaceCOV™.

Umowa przewiduje opracowanie, na podstawie know-how opracowanego przez Milton Essex, dokumentacji produkcyjnej oraz wykonanie pierwszych egzemplarzy bramek do systemu Face-COV™ wykrywającego markery gorączkowe zakażeń.

Jak podkreślają członkowie zarządów obu spółek, podpisana umowa stanowi kamień milowy na drodze do pogłębionej współpracy technologiczno-produkcyjnej oraz inicjuje bilateralną współpracę nad dalszym rozwojem technologii medycznych dla odbiorców cywilnych jak i wojskowych.

Dotyczy to zwłaszcza wersji rozwojowych systemu Face-COV™ wyposażonych w opcjonalne funkcje cyfrowego monitoringu oraz automatycznego rozpoznawania osób. Stworzona przez Milton Essex technologia umożliwia także zautomatyzowaną lokalizację i śledzenie przepływu osób w monitorowanych budynkach publicznych. Unikalna modułowa konstrukcja systemu Face-COV™ umożliwia wyposażenie go w różnorodne dodatkowe funkcjonalności. W rozwiązaniu przewidziano moduły do wykrywania metalu i substancji niebezpiecznych, systemy programowania mikroczipów i wiele innych.

Wykonawcę - Spółkę ZURAD znają wszyscy kierowcy – jednym z jej najbardziej popularnych i lubianych systemów są fotoradary umieszczone w nieoznakowanych pojazdach policji drogowej. Produkcja takich systemów pomiarowych wymaga nie tylko zaplecza technologicznego, ale także naprawdę dużego doświadczenia. Produkuje także systemy wojskowe.

Zamówienie będzie realizowane w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projektu „FACE-COV™ - Systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej spełniające standardy wyrobu medycznego”(POIR.01.01.01-00-0662/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zapytanie ofertowe 1/03/2022
Środa, 2 Marca 2022
Dostawa stojaków medycznych 8 szt. Treść zapytania ofertowego
Czat inwestorski 03.03.21 - czwartek, g. 11:00
Wtorek, 1 Marca 2022

Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski - omówienie wyników za  IVQ21 oraz bieżących spraw, w tym certyfikacji systemu medycznego SkinSENS oraz publikacji w The NATURE.

Obecnie wiele firm pracuje nad sztuczną inteligencją, ale tylko niektóre przebijają się arenie międzynarodowej. Materiał o naszym sukcesie w the NATURE także na łamach StockWatch: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/milton-essex-na-lamach-the-nature-scientific-reports,akcje,295322

O certyfikacji SkinSENS - prezentacja 24.02.2022
Czwartek, 24 Lutego 2022
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji 0 certyfikacji Systemu SkinSENS, który będzie realizować dla nas spółka IMQ z Mediolanu.
Raport ESPI 2/2022 - Rozpoczęcie procesu certyfikacji produktu SkinSens- Imaging System for in vivo Allergy Diagnostics
Czwartek, 24 Lutego 2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, dalej jako : Spółka, informuje,że w dniu 23 lutego 2022 zawarł z IMQ S.p.A. renomowaną włoską Jednostką Notyfikowaną w zakresie nowego europejskiego Rozporządzenia 2017/745 _MDR_ ws. wyrobów medycznych, umowę dotyczącą przeprowadzenia końcowej oceny zgodności najnowszej wersji wyrobu medycznego w postaci optoelektronicznego systemu SkinSens .TM przeznaczonego do zautomatyzowanej diagnostyki alergii metodą in vivo. Kompleksowa ocena zgodności nowego wyrobu medycznego z europejskimi wymogami bezpieczeństwa jest konieczna dla uzyskania wpisu do bazy EUDAMED. Jest to ostatni, wymagany przez prawo UE etap poprzedzający bezpośrednio wprowadzenie zaawansowanego diagnostycznego wyrobu medycznego na Eurorynek.

Współpraca z IMQ ma charakter perspektywiczny, uwzględniając plany Emitenta związane z rozwojem i wprowadzeniem na rynek kolejnych wyrobów medycznych oraz ich wersji rozwojowych.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje , że w dniu dzisiejszym , o godz. 14:00 na stronie https://miltonessex.eu/aktualności/  ukaże się podcast wyjaśniający przebieg i znaczenie procesu certyfikacji systemu medycznego dla komercjalizacji systemów medycznych opracowywanych przez Spółkę.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r . w sprawie nadużyć na rynku _ rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.

Dostawa komponentów elektronicznych i układów optycznych
Poniedziałek, 21 Lutego 2022
Zapytanie ofertowe 02/02/2022 Treść zapytania   Odpowiedzi na pytanie oferenta: Ad1. Zakładając, że przedstawione w DTR parametry są prawidłowe, komponent Meerstetter Engineering - TEC-1089-SV-PT100 spełnia oczekiwania Zamawiającego. Ad. 2. Jak wyżej, Meerstetter Engineering - TEC-1092-VIN1 spełnia oczekiwania Zamawiającego Ad 3. Jak wyżej, Enclustra - ME-XU5-2EG-1I-D11E-R1.2 spełnia oczekiwania Zamawiającego
The NATURE – Scientific Reports® - po raz pierwszy publikuje wyniki prowadzonych w Polsce badań nad Sztuczną Inteligencją medyczną
Piątek, 18 Lutego 2022

YES, WE CAN!

 

Wiele firm pracuje obecnie nad sztuczną inteligencją w medycynie. Ale tylko niektóre przebijają się na arenie międzynarodowej.

 

Wyniki prac Milton Essex SA zostały opublikowane w The NATURE Scientific Reports® – szóstym najczęściej cytowanym czasopismem na świecie, z 2,4 miliona czytelników miesięcznie!

Udało nam się przejść wielomiesięczną procedurę weryfikacji i recenzji wyników badań. Nasze opracowanie było sprawdzane przez 2. niezależnych ekspertów the NATURE. Był to niezwykle trudny, wieloetapowy proces - mieliśmy liczne pytania od specjalistów, gdyż nasze wyniki są przełomowe.

Jesteśmy pierwszą, prywatną firmą z Polski, której udało się opublikować wyniki swoich badań w tak cenionym periodyku.

Jesteśmy bardzo dumni. Cieszymy się, że mamy tak wspaniały zespół naukowy, którego prace ocenione zostały jako wyniki na światowym poziomie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

Neumann, Ł., Nowak, R., Stępień, J., Chmielewska, E., Pankiewicz, P., Solan, R., & Jahnz-Różyk, K. (2022). Thermography based skin allergic reaction recognition by convolutional neural networks. Scientific Reports, 0123456789, 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-06460-9  

Nota prasowa

   
Raport EBI 2/2022 Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IVQ2021
Poniedziałek, 14 Lutego 2022

Raport Kwartalny nr 2/2022

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za IV kwartał 2021 roku.
Raport ESPI 1/2022 Uzyskanie patentu przez Spółkę
Piątek, 11 Lutego 2022

Raport bieżący 1/2022

 
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka) niniejszym informuje, że powziął informację o udzieleniu na rzecz Spółki przez Urząd Patentowy RP patentu na wynalazek : " Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybrydowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych ". Powyższy wynalazek zawiera komponenty techniczne, które w związku z udzieleniem ochrony patentowej, pozwolą skutecznie zabezpieczyć pierwszeństwo, ale również przyszłą pozycję rynkową rozwiązań opracowanych przez Spółkę w dłuższej perspektywie czasowej, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału systemu SkinSense TM, tj. systemu umożliwiającego odczyt wyników alergicznych testów skórnych bez względu na producenta danego testu. Wynalazek wciąż oczekuje również na ochronę międzynarodową w ramach procedury PCT. O udzieleniu tej ochrony Spółka poinformuje odrębnym raportem.
Certyfikacja wyrobu medycznego - zapytanie ofertowe 01/02/2022
Wtorek, 1 Lutego 2022
Postępowanie ofertowe w zakresie certyfikacji wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2017/745. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamówienia: Dokumentacja
Raport bieżący EBI/1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Środa, 19 Stycznia 2022
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2022:   Raporty kwartalne:
 • raport za IVQ 2021 – 14 lutego 2022 r.
 • raport za IQ 2022 – 29 kwietnia 2022 r.
 • raport za IIQ 2022 – 29 lipca 2022 r.
 • raport za IIIQ 2022 – 28 października 2022 r.
  Raport roczny za rok 2021:
 • 29 kwietnia 2022 r.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.      
Zapytanie ofertowe 01/01/22
Środa, 19 Stycznia 2022
Milton Essex SA ogłasza procedurę wyboru usługodawcy w zakresie standaryzacji oprogramowania w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn.„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” Dokumentacja Odpowiedź na pytanie oferenta 24/01/2022: Czy w przypadku wykorzystania sieci, które nie poddają się wizualizacji metodą GNNE, ze względu na ich strukturę, powinno się zastosować inne metody wizualizacji? Celem Zamawiającego jest otrzymanie wizualizacji działania sieci neuronowych, których cel ma charakter poznawczy i popularno-naukowy. W przypadku znacznego ukomplikowania sieci, Zamawiający oczekuje takiego zobrazowania sieci, aby jej główne elementy zostały uwidocznione wraz z opisem celu ich działania.
Złote Medale dla SkinSens i FaceCov
Środa, 8 Grudnia 2021
Podczas XV edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS, urządzeniom SkinSens i FaceCov przyznano Złote Medale. Twórcą systemów jest konsorcjum naukowe Milton Essex SA i Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W tym roku systemy SkinSens i FaceCov konkurowały z blisko 400 wynalazkami z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i oczywiście z Polski. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje rodzimych naukowców.  Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej i organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny.    
SkinSens™ i Face-Cov™ najnowsze systemy MILTON ESSEX miały swoją europejską premierę podczas salonu medycznego MEDICA-COMPAMED 2021
Sobota, 20 Listopada 2021
MEDICA-COMPAMED jest największą imprezą targową dla branży medycznej na świecie – przez hale centrum wystawienniczego w Düsseldorfie przewinęło się ponad 46.000 odwiedzających ze 150 krajów, którzy mogli skorzystać z opcji osobistego kontaktu z 3.033 wystawcami, jak informował Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf, wyraźnie zadowolony, przedstawiając podsumowanie tegorocznego wydarzania. Podkreślając, że "liczby napawają optymizmem, zważywszy, że trudno było się spodziewać jeszcze wiosną tego roku podobnego zainteresowania”. Tegoroczne targi były również areną europejskiej premiery innowacyjnych systemów SkinSens™ i FaceCOV™ wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji SkinLogic™ i ActiveScan™ opracowanych przez specjalistów z MILTON ESSEX SA oraz inżynierów z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach dwóch konsorcjów B+R” „FOTONICA” i „FACE-COV”.  Projektowane rozwiązania są dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki czemu możliwe będzie także uruchomienie ogólnoeuropejskiego pilotażowego programu badawczego EURALP1 (European Allergy Profile1) nakierowanego na zbadanie profili powiązanych z aeroalergenami w przekroju wiekowym i geograficznym. Planowane badanie jest drugim tego typu w skali europejskiej, po referencyjnym programie GA2LEN, od którego minęło już niestety ponad 16 lat (przeprowadzonym w 2005 roku) i dane wymagają aktualizacji.  
- „Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony odwiedzających targi specjalistów lekarzy jak i menedżerów – potencjalnych partnerów dystrybucyjnych” – zauważa Wiceprezes Radosław Solan
 
- „Potwierdzeniem tego zainteresowania jest fakt konieczności zlecenia dodruku broszur SkinSens™ na miejscu na targach, ponadto rozdaliśmy także wszystkie wizytówki i z trudem mogliśmy wygospodarować czas, na przeprowadzenie prezentacji i zaplanowanego na drugi dzień targów wykładu. Podkreślam zdecydowanie, nie spodziewaliśmy się takiej ilości odwiedzających na naszym stoisku, ale przede wszystkim tak dużego zainteresowania konkretnymi kwestiami i formami współpracy” – zaznacza prof. Jacek Stępień, obecny przez cały czas trwania targów.
 
- „Kolejną bardzo istotną korzyścią wyniesioną z udziału MILTON ESSEX SA w targach MEDICA-COMPAMED’21, dzięki temu, że byliśmy reprezentowani przez członków zarządu, mogących bezpośrednio podejmować decyzje, było to, że przeprowadziliśmy szereg bardzo konkretnych rozmów z potencjalnymi partnerami i kooperantami z regionu Unii Europejskiej, ale także z Izraela i RPA, co w najbliższym czasie powinno zaowocować,  w tym możliwościami zawarcia istotnych porozumień znacząco przybliżających nas do komercjalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowego produktu, jakim jest dla nas system SkinSens™, niezwłocznie po zakończeniu procesu certyfikacji.”  - podkreśla Prezes Iwona Kaczyńska.
  W trakcie targów przeprowadzono także wiele spotkań z przedstawicielami jednostek certyfikujących oraz firm specjalizujących się we wprowadzaniu nowych wyrobów medycznych na rynki pozaeuropejskie. Daje to dobry punkt wyjścia do przeglądu aktualnej strategii rejestracyjnej zwłaszcza pod kątem harmonogramu wprowadzenia wariantów konstrukcyjnych naszego sprzętu, dopasowanych do specyficznych w tym także technicznych, wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach nie objętych nowym unijnym rozporządzeniem MDR w sprawie wyrobów medycznych. Pozwoli to już dzisiaj, na znaczącą optymalizację technicznych kosztów wytworzenia i na wyprzedzające zamawianie podzespołów, które muszą wykazać się zgodnością z pozaeuropejskimi przepisami dotyczącymi pozwoleń na wprowadzenie danego typu urządzenia do użytku klinicznego. Jako najbardziej obiecujące należy ocenić rozwiązania analityczne obejmujące Sztuczną Inteligencję w aplikacjach medycznych. MILTON ESSEX SA był również mocno reprezentowany w tej dziedzinie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że SkinSens™ jest na dzień dzisiejszy prawdopodobnie pierwszym w skali światowej w pełni zintegrowanym systemem, łączącym Sztuczną Inteligencję poprzez warstwę algorytmiczną SkinLogic™ z konkretnym systemem diagnostycznym, w tym przypadku z ultranowoczesną multisensoryczną głowicą optoelektroniczną Hybrid II. Sukces premiery nowych rozwiązań, zwłaszcza systemu SkinSens™, na międzynarodowych targach MEDICA-COMPAMED’21 jest znakomitym wskaźnikiem przyszłych możliwości rynkowych jakie stwarza opcja integracji szybkiej i precyzyjnej diagnostyki alergii w ramach systemu szpitalnej i pozaszpitalnej telemedycyny. Jedyne czego można żałować, to tego, że podczas targów nie ma możliwości zaprezentowania praktycznego działania urządzenia, co z pewnością wiązałoby się z małą rewolucją, gdyż jak dotąd alergologia nie dysponuje podobnym sprzętem do cyfrowej analizy odczynów skórnych z użyciem Sztucznej Inteligencji.

       
Raport kwartalny z działaności Milton Essex SA - IIIQ2021
Piątek, 29 Października 2021

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za III kwartał 2021 roku.

Treść raportu

Zapytanie ofertowe 2/10/2021
Piątek, 29 Października 2021

Analiza prawna w zakresie praw autorskich. Termin składania ofert: 5/11/2021 r.

Dokumentacja

Milton Essex na targach MEDICA
Czwartek, 21 Października 2021

Zapraszamy na stoisko Milton Essex na targach MEDICA w Dusseldorfie.

15-18 listopada 2021 r.

Pokażemy najnowszą, przygotowaną do programu pilotażowego wersję systemu SkinSENS oraz system FaceCOV.

Stoisko E29 w hali nr 9 (tuż przy wejściu północnym na Targi).

 

Prezentacja inwestorska
Wtorek, 19 Października 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w czacie inwestorskim na platformie STOCKWATCH, w czwartek, 21 października b.r., godzina 11:00. Czat inwestorski poprowadzi p. Radosław Solan - wiceprezes Milton Essex SA.

Link do wydarzenia.

Zapytanie ofertowe 01/10/2021
Piątek, 8 Października 2021

Obsługa logistyczna targów MEDICA w Dusseldorfie.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 01/09/2021
Piątek, 17 Września 2021

Promocja projektu w czasie targów - MEDICA 2021 w Düsseldorfie (Niemcy)  w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn .„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.

Dokumentacja

SkinSENSE i FaceCOV na targach MSPO 7-10.09.2021
Wtorek, 7 Września 2021

Zapraszamy do obejrzenia naszych systemów SkinSENSE i FaceCOV w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Znajdziecie nas na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej - naszego partnera naukowego, hala A.

Następne targi na których można nas obejrzeć: :MEDICA, Düsseldorf: 15-18.11.2021, Hala 9, stoisko 9E.29

Zapraszamy.

Raport EBI/10/2021 Korekta raportu kwartalnego z działalności Milton Essex SA – IIQ2021, nr 9/2021
Czwartek, 26 Sierpnia 2021

W związku z redakcyjną pomyłką polegającą na zamianie nagłówków w Rachunku przepływów pieniężnych oraz błędnej sumie jednej z pozycji w Rachunku przepływów pieniężnych, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2021 roku. W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:

 1. zestawienie zmian
 2. pełną treść skorygowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.
Workshop - Advances in infrared imaging in biomedical application
Środa, 18 Sierpnia 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach naukowych Advances in infrared imaging in biomedical application.

Termin: 19.08.2021, godzina 10:00

link do spotkania: ZOOM

10:00-10:45 CZĘŚĆ I – Wstęp – Perspektywy obrazowania w podczerwieni

1. IOE WAT - Dyrektor Instytutu Prof. Krzysztof Kopczyński

2. Konsorcjum IOE WAT – Milton Essex – Prof. Jacek Stępień

10:45 – 11:00 Przerwa

CZĘŚĆ II – Nowości technologiczne w obrazowaniu termowizyjnym

11:00-11:30 Prezentacja Dr Tomasz Sosnowski (IOE WAT)

11:30-12:00 Prezentacja Prof. Bogusław Więcek (Politechnika Łódzka)

12:00-12:30 Prezentacja Dr Marta Zębala (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

12:30-13:00 Przerwa

CZĘŚĆ III Sztuczna Inteligencja

13:00-13:30 Prezentacja Dr Mariusz Kastek (IOE WAT)

13:30-14:00 Prezentacja Prof. Jacek Stępień Prof. Karina Jahnz-Różyk (ME, WIM)

14:00-14:30 Prezentacja Prof. Robert Nowak (Politechnika Warszawska)

14:30-15:30 Przerwa

Standardy obrazowania termowizyjnego

15:30-16:00 Prezentacja Prof. Marusz Kaczmarek (Politechnika Gdańska)

16:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

Publikacja Raportu okresowego EBI/9/2021 Sprawozdanie za II kwartał 20201
Piątek, 30 Lipca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za II kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za II kwartał 2021

Zapytanie ofertowe 02/07/2021
Piątek, 30 Lipca 2021

Projekt głowicy i części centralnej urządzenia SkinSense na bazie przygotowanego projektu wstępnego.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 01/07/2021
Poniedziałek, 19 Lipca 2021

Przygotowanie procedury certyfikacji/wdrożenia oraz samo wdrożenie Normy PN-EN ISO 13485:2016 przez wyspecjalizowany(-e) podmiot(-y) będący jednostką certyfikującą posiadająca akredytację na terenie Unii Europejskiej w ramach Normy PN-EN ISO 13485:2016, oraz ocenę zgodności z wymaganiami Rozporządzenia UE 2017/745 MDR dla producentów wyrobów medycznych przez jednostkę notyfikowaną wg. Rozporządzenia UE 2017/745 MDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG) wyrobu medycznego klasy IIa System do multispektralnego bezkontaktowego obrazowania tkanki skórnej SkinSense™.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 06/06/2021
Wtorek, 29 Czerwca 2021

Optymalizacja konstrukcji skanera. termin składania ofert: 6 lipca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19”).

Dokumentacja

Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/2/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku
Poniedziałek, 28 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku (dalej również: „ZWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080).

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zapytanie ofertowe 05/06/2021
Poniedziałek, 28 Czerwca 2021

Dostawa podzespołu i usługi pomocnicze. Termin składania ofert: 5.07.2021 r.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 4/06/2021
Czwartek, 24 Czerwca 2021

Promocja w czasie targów - XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2021

Dokumentacja

Publikacja Raportu bieżącego EBI/8/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.
Wtorek, 22 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 8

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Publikacja Raportu bieżącego EBI/7/2021 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wtorek, 22 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Jacek Bernard Stępień zgłosił projekt uchwały w zakresie dotyczącym punktu 4. porządku obrad Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zgłoszony projekt uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 7

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej zgłoszony przez akcjonariusza

Zapytanie ofertowe 2/06/2021
Czwartek, 17 Czerwca 2021

Serwer do obliczeń AI

termin składania ofert: 25.06.2021

Dokumenty do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 3/06/2021
Piątek, 11 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe 3/06/2021

Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie optymalizacji konstrukcji skanera termo-optycznego. Termin składania ofert - 18/06/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 1/06/2021
Piątek, 4 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe 1/06/2021

Administrator danych medycznych - umowa zlecenia. Termin składania ofert - 11/06/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2021
Środa, 26 Maj 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- raport roczny za 2020 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

- wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

- formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

- informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów
(art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Czat z inwestorami 19.05.2021 g. 14:00
Wtorek, 18 Maj 2021

Zapraszamy na prezentację inwestorską oraz czat z Radosławem Solanem, wiceprezesem Milton Essex SA, które odbędą się w środę, 19 maja, o godz. 14:00. Tematem spotkania będzie omówienie działalności spółki i jej wyników finansowych oraz przedstawienie planu na nadchodzące kwartały.

Link do czatu

Publikacja Raportu okresowego EBI/5/2021 Sprawozdanie za I kwartał 2021
Piątek, 30 Kwietnia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za I kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za I kwartał 2021 r.

Publikacja Raportu okresowego EBI/4/2021 Raport roczny za 2020
Piątek, 30 Kwietnia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport roczny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za rok 2020 r. z załącznikiem (Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego).

Raport Roczny za 2020 r.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020

Zapytanie ofertowe 1/04/2021
Czwartek, 1 Kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe 01/04/2021

Oprogramowanie do realizacji obliczeń statystycznych klasy Statistica Desktop z pakietem medycznym, lub równoważny

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 03/03/2021
Środa, 24 Marca 2021

Zapytanie ofertowe 03/03/2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie. Termin składania ofert: 31/03/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 02/03/2021
Środa, 17 Marca 2021

Badania laboratoryjne urządzenia SkinSENSE na zgodność z normami (Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Termin składania ofert: 24 marca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 01/03/2021
Środa, 3 Marca 2021

Zapytanie ofertowe 01/03/2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie. Termin składania ofert: 10/03/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).about:blankGaleria

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 2/02/2021
Piątek, 19 Lutego 2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 01/02/2021
Piątek, 19 Lutego 2021

Badania laboratoryjne urządzenia SkinSENSE na zgodność z normami (Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Termin składania ofert: 2 marca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Publikacja Raportu okresowego EBI/3/2021 Sprawozdanie za IV kwartał 2020
Piątek, 5 Lutego 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za IV kwartał 2020 r.

Sprawozdanie za IV kwartał 2020

Publikacja Raportu bieżącego EBI/2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Piątek, 29 Stycznia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2021:

Raporty kwartalne:

 1. raport za IVQ 2020 – 5 lutego 2021 r.
 2. raport za IQ 2021 – 30 kwietnia 2021 r.
 3. raport za IIQ 2021 – 30 lipca 2021 r.
 4. raport za IIIQ 2021 – 29 października 2021 r.

Raport roczny za rok 2020:

 • 30 kwietnia 2021 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Publikacja Raportu bieżącego nr EBI/1/2021 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
Czwartek, 14 Stycznia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu stosowanych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ogłoszenie o przetargu
Wtorek, 22 Grudnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Debiut Rynkowy MILTON ESSEX SA
Poniedziałek, 14 Grudnia 2020

Wreszcie startujemy!

Czwartek 17 grudnia b.r. – będzie pierwszym dniem notowań Spółki Milton Essex . Będzie nas można znaleźć na rynku New Connect pod nazwą “MILTON” lub skrótem “MTX”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu w dzisiejszym Parkiecie: Milton Essex walczy z pandemią.

Dofinansowanie projektu FaceCOV™
Niedziela, 13 Grudnia 2020

Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowaniu projektu FACE-COV™, realizowanego w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 6,9 mln zł.

Inwestycyjne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
Niedziela, 13 Grudnia 2020

W trudnych warunkach światowej pandemii, Spółka MILTON ESSEX S.A. wspólnie z DM Navigator SA przeprowadziła w 2020 roku udaną subskrypcję inwestycyjną obejmującą akcje zwykłe serii L. Zarząd Milton Essex S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał przydziału 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Samo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją inwestycyjną zostało zarejestrowane w dniu 5 sierpnia 2020.

Ogłoszenie o przetargu
Poniedziałek, 7 Grudnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Projekt FaceCOV™ otrzymał dotację z NCBIR w ramach Konkursu POIR 5/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka – Koronawirusy”
Środa, 18 Listopada 2020

Spółka MILTON ESSEX SA, jako Lider Konsorcjum B+R, utworzonego wspólnie z Instytutem Optoelektroniki WAT, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu „FACE-COV™” obejmującego zaprojektowanie systemu do zdalnego monitorowania metodą termowizyjną symptomów zakażenia czynnikami infekcyjnymi, w tym koronawirusem SARS-COV2. System oferuje także automatyczną identyfikację (tagowanie cyfrowe oraz generowanie danych biometrycznych) osób o wysokim ryzyku zakażenia z dodatnim wynikiem skryningu temperaturowego.   Kwota dotacji wynosi  6,9 mln zł.

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 8 Października 2020

FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Projekt głowicy i części centralnej urządzenia SkinSense

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Wynik postępowania

Ogłoszenie o przetargu
Wtorek, 22 Września 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 10 Września 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czwartek, 2 Lipca 2020

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie ul. Woronicza 31/348 (KRS 0000609507) („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 395 KSH na dzień 23 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie ul. Jutrzenki 177.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Milton-Essex SA wraz z porządkiem obrad

PAP: Powstaje system do szybkiej identyfikacji markerów zakażenia koronawirusem SARS-COV2
Piątek, 24 Kwietnia 2020

Polacy tworzą system do szybkiej identyfikacji markerów zakażenia koronawirusem SARS-COV2. Automatyczne wykrywanie symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – i identyfikację osób zakażonych – umożliwi badanie termowizyjne…

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81893%2Cpowstaje-system-do-szybkiej-identyfikacji-markerow-zakazenia-koronawirusem

STATYSTYKI – RYNEK EUROPEJSKI
Czwartek, 5 Marca 2020

Najnowsze podsumowanie sytuacji rynkowej z roku 2019 – przedstawione statystyki dotyczą Europy.

Fyhrquist N, Werfel T, Bilò MB, Mülleneisen N, Gerth van Wijk R. The roadmap for the Allergology specialty and allergy care in Europe and adjacent countries. An EAACI position paper. Clin Transl Allergy. 2019;9:3. Published 2019 Jan 24. doi:10.1186/s13601-019-0245-z. Dostęp on-line: https://ctajournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13601-019-0245-z

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 23 Stycznia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 23 Stycznia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Poniedziałek, 13 Stycznia 2020

FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

„FOTONICA (Fully automated Optoelectronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”
Wtorek, 3 Grudnia 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. FOTONICA (Fully automated OptoelecTronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza”
Umowa o Dofinansowanie: MAZOWSZE/0167/19-00
Całkowita wartość projektu: 14 803 561.25 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 11 100 641.00 PLN

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody oraz całkowicie nowego systemu opartego na sztucznej inteligencji pozwalającej na przyspieszenie i automatyzacje diagnostyki alergii metodą testów skórnych stanowiących aktualnie „złoty standard” w praktyce klinicznej.

Dzięki wykorzystaniu dwóch komplementarnych modułów optoelektronicznych zawierających najnowszej generacji matryce sensorów pozwalających na wielospektralne obrazowanie z syntezą cyfrową w paśmie LWIR (Long-Wave Infrared), możliwe stanie się wprowadzenie do szerokiej diagnostyki alergologicznej nowego typu biomarkerów termodynamicznych opartych o naukowo zweryfikowane charakterystyki i nadających testom skórnym cechy obiektywne, zgodnie z wymogami EBM (Evidence-Based Medicine).

Rezultatem przedmiotowego projektu jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie cyfrowego systemu automatyzującego odczyt wyników skórnych testów alergicznych, wspomaganego sztuczną inteligencją.

Projekt jest realizowany w Konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współpraca MILTON ESSEX SA oraz Politechniki Warszawskiej
Niedziela, 15 Września 2019

We wrześniu br. Pani Prezes Iwona Kaczyńska-Stępień w imieniu MILTON ESSEX SA oraz Pan Prof. Jarosław Arabas Dyrektor Instytutu Informatyki w imieniu Politechniki Warszawskiej podpisali umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej dotyczącą wspólnych prac nad rozwojem systemów sztucznej inteligencji do zastosowań biomedycznych. Politechnika Warszawska jest partnerem naukowym posiadającym światową pozycję w obszarze zaawansowanych badań nad algorytmami autonomizującymi różnorodne procesy, w tym analizę obrazów medycznych, w szczególności Zakład Sztucznej Inteligencji pod kierownictwem Prof. Roberta Nowaka cieszy się tutaj zasłużoną wysoką reputacją. Wspólne obszary badań umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej opierającej się na szybkości i elastyczności reagowania na potrzeby środowiska medycznego, dzięki utworzeniu zespołu multidyscyplinarnego.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech
Środa, 26 Czerwca 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o Dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0005/18-00
Całkowita wartość projektu: 393 100.00
Kwota dofinansowania projektu: 196 550.00 PLN

Celem Projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony opracowanego wynalazku – multimodalnego aparatu do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposobu multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu reakcji alergicznej typu I i IV, pojawiających się w wyniku wykonania skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech
Niedziela, 9 Czerwca 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o Dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0005/18-00
Całkowita wartość projektu: 393 100.00
Kwota dofinansowania projektu: 196 550.00 PLN

Celem Projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony opracowanego wynalazku – multimodalnego aparatu do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposobu multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu reakcji alergicznej typu I i IV, pojawiających się w wyniku wykonania skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.