W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, jak również do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ niniejszym informuje, że powziął informację o udzieleniu na rzecz Spółki przez Urząd Patentowy Japonii patentu na wynalazek: „Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybrydowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych”.

Patent na wynalazek został przyznany w ramach procedury PCT _Patent Cooperation Treaty, Układ o współpracy patentowej_. W ramach tej procedury Spółka oczekuje przyznania ochrony patentowej na dalszych kluczowych rynkach zagranicznych w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu miesięcy. O udzieleniu tej ochrony Spółka poinformuje w odrębnych raportach.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm._.