W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, jak również do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ niniejszym informuje, że dobiegł końca europejski etap uzyskiwania ochrony patentowej w ramach zintegrowanej procedury międzynarodowej PCT, a Spółka otrzymała oficjalny komunikat z EPO _European Patent Office_ o zamiarze udzielenia patentu europejskiego o Nr EP3787476 na wynalazek pt.: „Apparatus for multimodal analysis of allergic reactions in skin tests and a hybrid method for multispectral imaging of allergic reactions in skin tests and its use for automatic evaluation of the results of these tests”.
Patent na wynalazek został przyznany w ramach procedury PCT _Patent Cooperation Treaty, Układ o współpracy patentowej_. Decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego _EPO_ oznacza zakończenie z wynikiem pozytywnym pełnego cyklu oceny eksperckiej otwierając tym samym drogę do rejestracji praw ochronnych w postaci patentów we wszystkich, lub tylko w wybranych krajach, będących stroną Konwencji o Patencie Europejskim _Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Monako, Macedonia, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Szwecja oraz Turcja_. _.
W ramach tej procedury Spółka oczekuje przyznania ochrony patentowej na dalszych kluczowych rynkach zagranicznych w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu miesięcy. O udzieleniu tej ochrony Spółka poinformuje w odrębnych raportach.

Udzielony przez EPO patent Nr EP3787476 jest istotnym elementem ochrony praw własności intelektualnej, obejmuje bowiem swoim zakresem szereg zastrzeżeń mogących stanowić realną barierę przed naśladownictwem opracowanych rozwiązań dla skanera SkinSens na rynku europejskim.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm._.