Relacje inwestorskie

Spółka plasuje się w branży wysokich technologii medycznych (MED-TECH). Główny rynek zbytu – diagnostyka alergologii – notuje kilkunastoprocentowy wzrost r/r (CAGR 7-14%). Obecnie jest notowana na rynku New Connect.

Raporty bieżące

wektor

Czytaj więcejMniej

Raporty okresowe

wektor

Czytaj więcejMniej

Dokument informacyjny

wektor

Czytaj więcejMniej

Prezentacje

wektor

Czytaj więcejMniej

Walne zgromadzenia

wektor

Czytaj więcejMniej

Kontakt dla inwestorów

wektor

Czytaj więcejMniej

16-03-2022
Raport bieżący ESPI nr 3 / 2022 Rozpoczęcie produkcji próbnej serii systemu FACE-COV
Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, dalej jako: Spółka, informuje, że otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę zawartą pomiędzy Spółką a ZURAD Sp. z o.o. (Grupa PZG), z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej. Umowa dotyczy rozpoczęcia produkcji próbnej serii systemu FACE-COV wraz z wykonaniem dokumentacji produkcyjnej. ZURAD, jako producent zaawansowanych układów pomiarowych i optycznych posiada doświadczenie niezbędne do wykonania serii próbnej. Poza własnym zaawansowanym zapleczem technicznym posiada też rozległą sieć kooperantów w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Powyższa umowa została uznana przez Zarząd Milton Essex SA za istotną, gdyż istotnie wpływa na możliwość komercjalizacji systemu FACE-COV na rynku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prowadzi rozmowy w zakresie ulokowania produkcji próbnej serii systemów SkinSENS w ZURAD Sp. z o.o., o czym będzie informować w kolejnych komunikatach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).
24-02-2022
Raport ESPI 2/2022 - Rozpoczęcie procesu certyfikacji produktu SkinSens- Imaging System for in vivo Allergy Diagnostics

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, dalej jako : Spółka, informuje,że w dniu 23 lutego 2022 zawarł z IMQ S.p.A. renomowaną włoską Jednostką Notyfikowaną w zakresie nowego europejskiego Rozporządzenia 2017/745 _MDR_ ws. wyrobów medycznych, umowę dotyczącą przeprowadzenia końcowej oceny zgodności najnowszej wersji wyrobu medycznego w postaci optoelektronicznego systemu SkinSens .TM przeznaczonego do zautomatyzowanej diagnostyki alergii metodą in vivo. Kompleksowa ocena zgodności nowego wyrobu medycznego z europejskimi wymogami bezpieczeństwa jest konieczna dla uzyskania wpisu do bazy EUDAMED. Jest to ostatni, wymagany przez prawo UE etap poprzedzający bezpośrednio wprowadzenie zaawansowanego diagnostycznego wyrobu medycznego na Eurorynek.

Współpraca z IMQ ma charakter perspektywiczny, uwzględniając plany Emitenta związane z rozwojem i wprowadzeniem na rynek kolejnych wyrobów medycznych oraz ich wersji rozwojowych.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje , że w dniu dzisiejszym , o godz. 14:00 na stronie https://miltonessex.eu/aktualności/  ukaże się podcast wyjaśniający przebieg i znaczenie procesu certyfikacji systemu medycznego dla komercjalizacji systemów medycznych opracowywanych przez Spółkę.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r . w sprawie nadużyć na rynku _ rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.

11-02-2022
Raport ESPI 1/2022 Uzyskanie patentu przez Spółkę

Raport bieżący 1/2022

 
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka) niniejszym informuje, że powziął informację o udzieleniu na rzecz Spółki przez Urząd Patentowy RP patentu na wynalazek : " Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybrydowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych ". Powyższy wynalazek zawiera komponenty techniczne, które w związku z udzieleniem ochrony patentowej, pozwolą skutecznie zabezpieczyć pierwszeństwo, ale również przyszłą pozycję rynkową rozwiązań opracowanych przez Spółkę w dłuższej perspektywie czasowej, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału systemu SkinSense TM, tj. systemu umożliwiającego odczyt wyników alergicznych testów skórnych bez względu na producenta danego testu. Wynalazek wciąż oczekuje również na ochronę międzynarodową w ramach procedury PCT. O udzieleniu tej ochrony Spółka poinformuje odrębnym raportem.
19-01-2022
Raport bieżący EBI/1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2022:   Raporty kwartalne:
  • raport za IVQ 2021 – 14 lutego 2022 r.
  • raport za IQ 2022 – 29 kwietnia 2022 r.
  • raport za IIQ 2022 – 29 lipca 2022 r.
  • raport za IIIQ 2022 – 28 października 2022 r.
  Raport roczny za rok 2021:
  • 29 kwietnia 2022 r.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.      
28-06-2021
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/2/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku (dalej również: „ZWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080).

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

22-06-2021
Publikacja Raportu bieżącego EBI/8/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 8

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

22-06-2021
Publikacja Raportu bieżącego EBI/7/2021 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Jacek Bernard Stępień zgłosił projekt uchwały w zakresie dotyczącym punktu 4. porządku obrad Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zgłoszony projekt uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 7

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej zgłoszony przez akcjonariusza

26-05-2021
Raport bieżący nr ESPI/1/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

29-01-2021
Publikacja Raportu bieżącego EBI/2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2021:

Raporty kwartalne:

  1. raport za IVQ 2020 – 5 lutego 2021 r.
  2. raport za IQ 2021 – 30 kwietnia 2021 r.
  3. raport za IIQ 2021 – 30 lipca 2021 r.
  4. raport za IIIQ 2021 – 29 października 2021 r.

Raport roczny za rok 2020:

  • 30 kwietnia 2021 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

14-01-2021
Publikacja Raportu bieżącego nr EBI/1/2021 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu stosowanych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

18-11-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/13/2020 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 roku, niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku uzyskał informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowaniu projektu FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego.

Celem projektu realizowanego w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) jest opracowanie produktu Face-Cov™ – skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, umożliwiającego automatyczne monitorowanie miejsc publicznych.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 6 958 496,57 zł, w tym na rzecz lidera konsorcjum (Spółka): maksymalnie 3.869.764,22 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 13 – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu FACE-COV™

16-10-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/12/2020 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2020 roku otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. Jacka Stępnia powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR. Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

JStepien powiadomienie MAR nr 1-1

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 12 – art. 19 MAR

13-09-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/11/2020 Rekomendowanie projektu do dofinansowania przez NCBiR

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację o umieszczeniu projektu pn. FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego („Projekt”) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest opracowanie produktu Face-Cov™ – skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, umożliwiającego automatyczne monitorowanie miejsc publicznych.

Koszt całkowity Projektu: 8 502 186,50 zł

Rekomendowana kwota dofinansowania: 6 958 496,57 zł

Rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

05-08-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/10/2020 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Aktualnie wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.551.767,00 PLN, co stanowi 15.517.670 akcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 10 – Rejestracja podwyższenia kapitału

20-07-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/9/2020 – przydział akcji serii L.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/02/20 z dnia 26 lutego 2020 roku

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 9 – Przydział akcji

05-07-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/7/2020/Korekta.

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego nr 7 /2020 z dnia 5 lipca 2020. W raporcie omyłkowo nie została zamieszczona pełna treść raportu , która powinna brzmieć : Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:
– ceny emisyjnej za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L (dalej: „Akcje Serii L”) w wysokości 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100) (po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki),
– ostatecznej liczby akcji Serii L na 2 750 000.
Treść w/w uchwał Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7_Korekta

05-07-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/7/2020 .

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7

05-07-2020
Publikacja suplementu nr 4 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 5 lipca 2020 roku Suplement nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Publikacja Suplementu nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki

29-06-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/6/2020 Publikacja suplementu nr 3 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku Suplement nr 3 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 6 – Publikacja Suplementu nr 3

18-06-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/5/2020 - Publikacja suplementu nr 2 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 18 czerwca 2020 roku, Suplement nr 2 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o wznowieniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 5 – Wznowienie oferty

17-03-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/4/2020 Publikacja suplementu nr 1 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki:www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 16 marca 2020 roku, Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku, informujący o zawieszeniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 4 – publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Ofertowego

02-03-2020
Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą Akcji Serii L Spółki

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2020 roku, Dokument Ofertowy Spółki w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w liczbie nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. Zarząd Spółki ustalił czas trwania oferty od 2 marca 2020 roku do Dnia Przydziału Akcji , tj do dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

26-02-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/2/2020 Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego 2020 roku, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała Zarządu – podwyższenie kapitału

14-01-2020
Przydzielenie Milton Essex S.A. dostępu do systemu ESPI

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_, działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ informuje, że w dniu 14.01.2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI.
W związku z powyższym, od dnia 14.01.2020 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

29-04-2022
Raport EBI 4/2022 Raport kwartalny z działalności IQ2022
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za I kwartał 2022 roku. Załącznik
29-04-2022
Raport EBI 3/2022 Raport Roczny za 2021 rok
Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki Milton Essex S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku wraz z załącznikiem - Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego. Załącznik 1 Załącznik 2
14-02-2022
Raport EBI 2/2022 Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IVQ2021

Raport Kwartalny nr 2/2022

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za IV kwartał 2021 roku.
29-10-2021
Raport kwartalny z działaności Milton Essex SA - IIIQ2021

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za III kwartał 2021 roku.

Treść raportu

30-07-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/9/2021 Sprawozdanie za II kwartał 20201

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za II kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za II kwartał 2021

26-05-2021
Raport bieżący nr EBI/6/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

30-04-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/5/2021 Sprawozdanie za I kwartał 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za I kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za I kwartał 2021 r.

30-04-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/4/2021 Raport roczny za 2020

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport roczny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za rok 2020 r. z załącznikiem (Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego).

Raport Roczny za 2020 r.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020

05-02-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/3/2021 Sprawozdanie za IV kwartał 2020

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za IV kwartał 2020 r.

Sprawozdanie za IV kwartał 2020

26-05-2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- raport roczny za 2020 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

- wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

- formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

- informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów
(art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Radosław Solan

Wiceprezes Zarządu, CFO

R.Solan@miltonessex.eu