Relacje inwestorskie

Spółka plasuje się w branży wysokich technologii medycznych (MED-TECH). Główny rynek zbytu – diagnostyka alergologii – notuje kilkunastoprocentowy wzrost r/r (CAGR 7-14%). Obecnie jest notowana na rynku New Connect.

Raporty bieżące

wektor

Czytaj więcejMniej

Raporty okresowe

wektor

Czytaj więcejMniej

Dokument informacyjny

wektor

Czytaj więcejMniej

Prezentacje

wektor

Czytaj więcejMniej

Walne zgromadzenia

wektor

Czytaj więcejMniej

Kontakt dla inwestorów

wektor

Czytaj więcejMniej

10-11-2022
Raport bieżący nr 8/2022 Powołanie członka Rady Nadzorczej Milton Essex S.A.
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej III kadencji powołany został pan Andrzej Gocyła. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 0000145892_202211100000143835
10-11-2022
Raport bieżący nr 7/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 listopada 2022 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 listopada 2022 roku (dalej również: „NWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. Jacek Bernard Stępień:

liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.800.000

udział w głosach na NWZ – 81,12 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 30,93 proc.

3. Paweł Jerzy Łukasiewicz

liczba głosów przysługujących na NWZ – 667.276

udział w głosach na NWZ – 11,28 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 4,30 proc.

4. Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień

liczba głosów przysługujących na NWZ – 450.000

udział w głosach na NWZ – 7,60 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90 proc.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.).

12-10-2022
Raport ESPI 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 10 listopada 2022 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.3. Statutu Spółki Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _dalej: "Walne Zgromadzenie"_ na dzień 10 listopada 2022 r. na godzinę 10.00 w lokalu Spółki w Warszawie _kod: 02-815_ przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 10 listopada 2022
01-07-2022
Raport ESPI 5/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 28 czerwca 2022 r.
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku (dalej również: „ZWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 1. Jacek Bernard Stępień: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.800.000 udział w głosach na ZWZ – 66,13 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 30,93 proc. 2. Radosław Solan liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.341.400 udział w głosach na ZWZ – 18,48 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 8,64 proc. 3. Paweł Jerzy Łukasiewicz liczba głosów przysługujących na ZWZ – 667.276 udział w głosach na ZWZ – 9,19 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 4,30 proc. 4. Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień liczba głosów przysługujących na ZWZ – 450.000 udział w głosach na ZWZ – 6,20 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90 proc. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021.1983).
31-05-2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2022 r. na godzinę 10.00 w lokalu Spółki w Warszawie (kod: 02-815) przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

0000141698_202205310000141161

0000141697_202205310000141161

16-03-2022
Raport bieżący ESPI nr 3 / 2022 Rozpoczęcie produkcji próbnej serii systemu FACE-COV
Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, dalej jako: Spółka, informuje, że otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę zawartą pomiędzy Spółką a ZURAD Sp. z o.o. (Grupa PZG), z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej. Umowa dotyczy rozpoczęcia produkcji próbnej serii systemu FACE-COV wraz z wykonaniem dokumentacji produkcyjnej. ZURAD, jako producent zaawansowanych układów pomiarowych i optycznych posiada doświadczenie niezbędne do wykonania serii próbnej. Poza własnym zaawansowanym zapleczem technicznym posiada też rozległą sieć kooperantów w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Powyższa umowa została uznana przez Zarząd Milton Essex SA za istotną, gdyż istotnie wpływa na możliwość komercjalizacji systemu FACE-COV na rynku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prowadzi rozmowy w zakresie ulokowania produkcji próbnej serii systemów SkinSENS w ZURAD Sp. z o.o., o czym będzie informować w kolejnych komunikatach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).
24-02-2022
Raport ESPI 2/2022 - Rozpoczęcie procesu certyfikacji produktu SkinSens- Imaging System for in vivo Allergy Diagnostics

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, dalej jako : Spółka, informuje,że w dniu 23 lutego 2022 zawarł z IMQ S.p.A. renomowaną włoską Jednostką Notyfikowaną w zakresie nowego europejskiego Rozporządzenia 2017/745 _MDR_ ws. wyrobów medycznych, umowę dotyczącą przeprowadzenia końcowej oceny zgodności najnowszej wersji wyrobu medycznego w postaci optoelektronicznego systemu SkinSens .TM przeznaczonego do zautomatyzowanej diagnostyki alergii metodą in vivo. Kompleksowa ocena zgodności nowego wyrobu medycznego z europejskimi wymogami bezpieczeństwa jest konieczna dla uzyskania wpisu do bazy EUDAMED. Jest to ostatni, wymagany przez prawo UE etap poprzedzający bezpośrednio wprowadzenie zaawansowanego diagnostycznego wyrobu medycznego na Eurorynek.

Współpraca z IMQ ma charakter perspektywiczny, uwzględniając plany Emitenta związane z rozwojem i wprowadzeniem na rynek kolejnych wyrobów medycznych oraz ich wersji rozwojowych.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje , że w dniu dzisiejszym , o godz. 14:00 na stronie https://miltonessex.eu/aktualności/  ukaże się podcast wyjaśniający przebieg i znaczenie procesu certyfikacji systemu medycznego dla komercjalizacji systemów medycznych opracowywanych przez Spółkę.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r . w sprawie nadużyć na rynku _ rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.

11-02-2022
Raport ESPI 1/2022 Uzyskanie patentu przez Spółkę

Raport bieżący 1/2022

 
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka) niniejszym informuje, że powziął informację o udzieleniu na rzecz Spółki przez Urząd Patentowy RP patentu na wynalazek : " Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybrydowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych ". Powyższy wynalazek zawiera komponenty techniczne, które w związku z udzieleniem ochrony patentowej, pozwolą skutecznie zabezpieczyć pierwszeństwo, ale również przyszłą pozycję rynkową rozwiązań opracowanych przez Spółkę w dłuższej perspektywie czasowej, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału systemu SkinSense TM, tj. systemu umożliwiającego odczyt wyników alergicznych testów skórnych bez względu na producenta danego testu. Wynalazek wciąż oczekuje również na ochronę międzynarodową w ramach procedury PCT. O udzieleniu tej ochrony Spółka poinformuje odrębnym raportem.
19-01-2022
Raport bieżący EBI/1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2022:   Raporty kwartalne:
 • raport za IVQ 2021 – 14 lutego 2022 r.
 • raport za IQ 2022 – 29 kwietnia 2022 r.
 • raport za IIQ 2022 – 29 lipca 2022 r.
 • raport za IIIQ 2022 – 28 października 2022 r.
  Raport roczny za rok 2021:
 • 29 kwietnia 2022 r.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.      
28-06-2021
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/2/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku (dalej również: „ZWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080).

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

22-06-2021
Publikacja Raportu bieżącego EBI/8/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 8

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

22-06-2021
Publikacja Raportu bieżącego EBI/7/2021 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Jacek Bernard Stępień zgłosił projekt uchwały w zakresie dotyczącym punktu 4. porządku obrad Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zgłoszony projekt uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 7

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej zgłoszony przez akcjonariusza

26-05-2021
Raport bieżący nr ESPI/1/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

29-01-2021
Publikacja Raportu bieżącego EBI/2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2021:

Raporty kwartalne:

 1. raport za IVQ 2020 – 5 lutego 2021 r.
 2. raport za IQ 2021 – 30 kwietnia 2021 r.
 3. raport za IIQ 2021 – 30 lipca 2021 r.
 4. raport za IIIQ 2021 – 29 października 2021 r.

Raport roczny za rok 2020:

 • 30 kwietnia 2021 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

14-01-2021
Publikacja Raportu bieżącego nr EBI/1/2021 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu stosowanych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

18-11-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/13/2020 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 roku, niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku uzyskał informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowaniu projektu FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego.

Celem projektu realizowanego w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) jest opracowanie produktu Face-Cov™ – skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, umożliwiającego automatyczne monitorowanie miejsc publicznych.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 6 958 496,57 zł, w tym na rzecz lidera konsorcjum (Spółka): maksymalnie 3.869.764,22 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 13 – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu FACE-COV™

16-10-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/12/2020 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2020 roku otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. Jacka Stępnia powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR. Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

JStepien powiadomienie MAR nr 1-1

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 12 – art. 19 MAR

13-09-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/11/2020 Rekomendowanie projektu do dofinansowania przez NCBiR

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację o umieszczeniu projektu pn. FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego („Projekt”) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest opracowanie produktu Face-Cov™ – skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, umożliwiającego automatyczne monitorowanie miejsc publicznych.

Koszt całkowity Projektu: 8 502 186,50 zł

Rekomendowana kwota dofinansowania: 6 958 496,57 zł

Rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

05-08-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/10/2020 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Aktualnie wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.551.767,00 PLN, co stanowi 15.517.670 akcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 10 – Rejestracja podwyższenia kapitału

20-07-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/9/2020 – przydział akcji serii L.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/02/20 z dnia 26 lutego 2020 roku

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 9 – Przydział akcji

05-07-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/7/2020/Korekta.

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego nr 7 /2020 z dnia 5 lipca 2020. W raporcie omyłkowo nie została zamieszczona pełna treść raportu , która powinna brzmieć : Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:
– ceny emisyjnej za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L (dalej: „Akcje Serii L”) w wysokości 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100) (po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki),
– ostatecznej liczby akcji Serii L na 2 750 000.
Treść w/w uchwał Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7_Korekta

05-07-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/7/2020 .

Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020

Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport_bieżący_nr_7

05-07-2020
Publikacja suplementu nr 4 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 5 lipca 2020 roku Suplement nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Publikacja Suplementu nr 4 do Dokumentu Ofertowego Spółki

29-06-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/6/2020 Publikacja suplementu nr 3 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku Suplement nr 3 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 6 – Publikacja Suplementu nr 3

18-06-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/5/2020 - Publikacja suplementu nr 2 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 18 czerwca 2020 roku, Suplement nr 2 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o wznowieniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 5 – Wznowienie oferty

17-03-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/4/2020 Publikacja suplementu nr 1 do Dokumentu Ofertowego opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki:www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu 16 marca 2020 roku, Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego Spółki opublikowanego w dniu 2 marca 2020 roku, informujący o zawieszeniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 4 – publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Ofertowego

02-03-2020
Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą Akcji Serii L Spółki

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2020 roku, Dokument Ofertowy Spółki w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w liczbie nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. Zarząd Spółki ustalił czas trwania oferty od 2 marca 2020 roku do Dnia Przydziału Akcji , tj do dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

26-02-2020
Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/2/2020 Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego 2020 roku, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała Zarządu – podwyższenie kapitału

14-01-2020
Przydzielenie Milton Essex S.A. dostępu do systemu ESPI

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_, działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ informuje, że w dniu 14.01.2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI.
W związku z powyższym, od dnia 14.01.2020 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

10-11-2022
Raport bieżący nr 8/2022 Powołanie członka Rady Nadzorczej Milton Essex S.A.
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej III kadencji powołany został pan Andrzej Gocyła. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 0000145892_202211100000143835
10-11-2022
Raport EBI 13/2022 MILTON: Treść uchwał podjętych w dniu 10 listopada 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 10 listopada 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 0000145891_202211100000143834
28-10-2022
Raport EBI 12/2022 Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IIIQ2021

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za III kwartał 2021 roku.

Raport kwartalny za IIIQ2022
12-10-2022
Raport EBI 11/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 10 listopada 2022 roku
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.3. Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 10 listopada 2022 r. na godzinę 10.00 w lokalu Spółki w Warszawie (kod: 02-815) przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

Ogloszenie-o-zwolaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Milton-Essex_._10_listopada_2022_MS

Projekty uchwał na NWZ 10.11.2022
06-10-2022
Raport EBI 10/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Milton Essex S.A.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. do Spółki wpłynęła od Pana Jakuba Kozioła, datowana na ten sam dzień, rezygnacja – z dniem złożenia - z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

28-07-2022
Raport EBI 9/2022 Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IIQ2022
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za II kwartał 2022 roku. Załącznik
28-06-2022
Raport EBI 8/2022 Powołanie przez Radę Nadzorczą Milton Essex S.A. Zarządu na nową kadencję

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała uchwałami do Zarządu na nową kadencję następujące osoby:

Iwonę Kaczyńską – Stępień – na Prezesa Zarządu

Radosława Solana – na Wiceprezesa Zarządu

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorysy Członków Zarządu:

Iwona Kaczyńska-Stępień

Radosław Solan

28-06-2022
Raport EBI 7/2022 Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których w skład Rady Nadzorczej nowej, III kadencji powołane zostały następujące osoby:

   Jacek Stępień – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

   Stanisław Kłosowicz – na Członka Rady Nadzorczej

   Edward Stanowski – na Członka Rady Nadzorczej

   Robert Łukomski – na Członka Rady Nadzorczej

   Jakub Kozioł – na Członka Rady Nadzorczej

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

dr Jacek Stępień

prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz

prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski

Robert Łukomski

Jakub Kozioł

28-06-2022
Raport EBI 6/2022 Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik do raportu
31-05-2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2022 r. na godzinę 10.00 w lokalu Spółki w Warszawie (kod: 02-815) przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

0000141698_202205310000141161

0000141697_202205310000141161

29-04-2022
Raport EBI 4/2022 Raport kwartalny z działalności IQ2022
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za I kwartał 2022 roku. Załącznik
29-04-2022
Raport EBI 3/2022 Raport Roczny za 2021 rok
Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki Milton Essex S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku wraz z załącznikiem - Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego. Załącznik 1 Załącznik 2
14-02-2022
Raport EBI 2/2022 Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IVQ2021

Raport Kwartalny nr 2/2022

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za IV kwartał 2021 roku.
19-01-2022
Raport EBI 1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2022:

Raporty kwartalne:

1) raport za IVQ 2021 – 14 lutego 2022 r.

2) raport za IQ 2022 – 29 kwietnia 2022 r.

3) raport za IIQ 2022 – 29 lipca 2022 r.

4) raport za IIIQ 2022 – 28 października 2022 r.

Raport roczny za rok 2021:

5) 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

29-10-2021
Raport kwartalny z działaności Milton Essex SA - IIIQ2021

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za III kwartał 2021 roku.

Treść raportu

30-07-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/9/2021 Sprawozdanie za II kwartał 20201

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za II kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za II kwartał 2021

26-05-2021
Raport bieżący nr EBI/6/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

30-04-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/5/2021 Sprawozdanie za I kwartał 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za I kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za I kwartał 2021 r.

30-04-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/4/2021 Raport roczny za 2020

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport roczny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za rok 2020 r. z załącznikiem (Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego).

Raport Roczny za 2020 r.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020

05-02-2021
Publikacja Raportu okresowego EBI/3/2021 Sprawozdanie za IV kwartał 2020

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za IV kwartał 2020 r.

Sprawozdanie za IV kwartał 2020

12-10-2022
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 10 listopada 2022 roku
Zarząd spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, NIP: 5213695448, kapitał zakładowy 1.554.767,00 złotych (opłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.3. Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (zwane dalej również „Walnym Zgromadzeniem” lub ”NWZ”), które odbędzie się dnia 10 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w lokalu Spółki przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. (kod: 02-815. Warszawa). Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Wybór członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów (art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.517.670. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 12 października 2022 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 15.517.670 głosów.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 25 października 2022 roku (tzw. „record date”). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w akapicie powyżej na podstawie wykazów, przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 października 2022 r. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, tj. w Warszawie (kod: 02-815), przy ul. Żołny 42 A , przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie, w godzinach od 10.00 do13.00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu.

Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez przesłanie (w formie załącznika do maila) odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu. Formularz pełnomocnictwa Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.miltonessex.eu [zakładka: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia]. Wraz ze skanem pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. 9 listopada 2022 r. Spółka może podjąć dodatkowe, odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa powyżej, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy

[prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Milton Essex S.A., ul. Żołny 42 A , 02-815 Warszawa Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 października 2022 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

[prawo do zgłaszania projektów uchwał]

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: office@miltonessex.eu bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Milton Essex S.A., ul. Żołny 42 A, 02-815 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

[prawo do zadawania pytań w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

W trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[komunikacja elektroniczna]

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

[dostęp do dokumentacji]

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.miltonessex.eu [zakładka: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia] od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie właściwych przepisów. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

[adres strony internetowej]

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej: www.miltonessex.eu w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Milton Essex S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka informuje oraz oświadcza, iż:
 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (kod:02-640), przy ul. Jana Pawła Woronicza nr 31, lok.348; kontakt ze Spółką jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, jak również pod adresem poczty elektronicznej: office@miltonessex.eu;
 2. sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@miltonessex.eu lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1) powyżej;
 3. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
   • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 4. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
 5. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
 6. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
   • dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
   • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
   • notariuszom,
   • pozostałym Akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych Akcjonariuszy (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych),
   • Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
   • innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 8. dane osobowe zawarte na listach Akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
 9. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
 10. mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; Spółka informuje jednak, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 11. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 12. Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.
  Załączniki:

Projekty uchwał

 

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

31-05-2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, NIP: 5213695448, kapitał zakładowy 1.554.767,00 złotych (opłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (zwane dalej również „Walnym Zgromadzeniem” lub ”ZWZ”), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w lokalu Spółki przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. (kod: 02-815. Warszawa).

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- raport roczny za 2021 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

- wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

- formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

- informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów (art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

26-05-2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- raport roczny za 2020 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

- wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

- formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

- informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów
(art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Radosław Solan

Wiceprezes Zarządu, CFO

R.Solan@miltonessex.eu