Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ niniejszym informuje, że w Spółce przyjęta została „Strategia komercjalizacji Palety Produktowej Med-Tech System SkinSENS na lata 2024-2026” _dalej: „Strategia”_. Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.Kluczowymi celami Strategii są:
– rozpoczęcie komercjalizacji i osiągnięcie stabilnych przychodów od 2024 roku,
– uzyskanie gotowości operacyjnej systemu informatycznego dla urządzeń serii SkinSENS – Allergoscope,
– wyjście na rynki zagraniczne UE/OECD począwszy już od 2-go roku komercjalizacji systemu SkinSENS
– pozyskanie partnera z branży FARMA w celu rozbudowy systemu diagnostycznego obejmującego wskazania dla testów in vivo i in vitro oraz immunoterapii odczulających i terapii biologicznych alergii/astmy _w tym oceny nadwrażliwości na terapie biologiczne_.Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w odniesieniu do Systemu SkinSENS w kolejnych latach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.

Strategia komercjalizacji Systemu SkinSENS