Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 23 kwietnia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, ”przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwaly_NWZA_23.04.2024-0