Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki Milton Essex S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku wraz z załącznikiem – Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego.

RAPORT ROCZNY za 2023 r.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finsnowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku