W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, jak również do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku oraz raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 15 maja 2023 Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ niniejszym informuje, że Europejski Urząd Patentowy po wniesieniu przez Spółkę wymaganych opłat wydał ostateczną decyzję o udzieleniu patentu o Nr EP3787476 na wynalazek pt.: „Apparatus for multimodal analysis of allergic reactions in skin tests and a hybrid method for multispectral imaging of allergic reactions in skin tests and its use for automatic evaluation of the results of these tests”.

Patent na wynalazek został przyznany w ramach procedury PCT _Patent Cooperation Treaty, Układ o współpracy patentowej_. Ze względu na wprowadzenie 1 czerwca 2023 r patentu europejskiego o jednolitym skutku , oznacza to _po złożeniu wniosku_ uzyskanie patentu przez Spółkę we wszystkich krajach, które przystąpiły do patentu o jednolitym skutku , tj. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luxembourgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii, Szwecji.

W przypadku innych niż ww krajów ochrony _Albania, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Islandia, Monako, Macedonia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, oraz Turcja_, będących stroną Konwencji o Patencie Europejskim, uzyskanie ochrony patentowej wymaga złożenia wniosków o walidację udzielonego patentu.

O udzieleniu ochrony patentowej w wybranych krajach Spółka poinformuje w odrębnych raportach.

Udzielony przez EPO patent Nr EP3787476 jest istotnym elementem ochrony praw własności intelektualnej, obejmuje bowiem swoim zakresem szereg zastrzeżeń mogących stanowić realną barierę przed naśladownictwem opracowanych rozwiązań dla skanera SkinSens na rynku europejskim.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.