Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 16 marca 2022 roku, Zarząd MILTON ESSEX SA informuje o podpisaniu w dniu 11 maja 2023 umowy licencyjnej z ZURAD Sp. z o.o., będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Umowa dotyczy najnowszej generacji modułowego biometrycznego systemu kontroli dostępu i monitorowania biobezpieczeństwa FACE-COV Hybrid II z oprogramowaniem ActiveScan, który umożliwia zdalne wykrywanie markerów gorączkowych zakażeń, w tym SARS-COV2 oraz zawiera rozbudowane systemy kontroli dostępu z wykorzystaniem biometrii.
Na mocy umowy licencyjnej MILTON ESSEX SA udzielił odpłatnej, niewyłącznej licencji, obejmującej bez ograniczeń czasowych obszar całej Unii Europejskiej i krajów EFTA na produkcję licencyjną oryginalnej wersji 1.0 ” Bramki Active-Scan- Face-Cov _Przedmiot Licencji_ oraz wersji rozwojowych/zmodernizowanych tej bramki oraz na know-how dotyczącego rozwiązań konstrukcyjnych, integracji produkcyjnej i procedur operacyjnych związanych z produkcja i funkcjami Przedmiotu Licencji oraz na oprogramowanie bramki pod nazwą „ActiveScan”.
Zawarcie umowy stanowi przejaw komercjalizacji systemu FACE-COV .
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.