Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki Milton Essex S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku wraz z załącznikiem – Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Raport roczny Milton Essex SA za rok 2022.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku