Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka” przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku dalej również: „ZWZ”, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. Jacek Bernard Stępień:
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.800.000
udział w głosach na ZWZ – 67,45 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 30,93 proc.

2. Radosław Solan
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.341.400
udział w głosach na ZWZ -18.85 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 8,64 proc.

3. Paweł Jerzy Łukasiewicz
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 500.000
udział w głosach na ZWZ -7,03 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 3,22 proc.

4. Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 450.000
udział w głosach na ZWZ – 6,32 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90 proc.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm._.