Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _dalej: „Walne Zgromadzenie”_ na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 w lokalu Spółki w Warszawie _kod: 02-815_ przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych

ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał