Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 listopada 2022 roku (dalej również: „NWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

1. Jacek Bernard Stępień:

liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.800.000

udział w głosach na NWZ – 81,12 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 30,93 proc.

 

3. Paweł Jerzy Łukasiewicz

liczba głosów przysługujących na NWZ – 667.276

udział w głosach na NWZ – 11,28 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 4,30 proc.

 

4. Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień

liczba głosów przysługujących na NWZ – 450.000

udział w głosach na NWZ – 7,60 proc.

udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90 proc.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.).