Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformował o rezygnacji, złożonej w dniu 23 kwietnia 2024 r., przez Panią Iwonę Kaczyńską-Stępień z funkcji Prezes Zarządu Spółki, której przyczyną było planowane objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Pan Radosław Solan złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, przyczyna rezygnacji nie została wskazana. Pan Radosław Solan pozostanie zaangażowany w działalność Spółki i będzie pełnił funkcję Doradcy-Eksperta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie podjęła uchwalę, na mocy której nowym Prezesem Zarządu Spółki został Pan dr Jacek Stępień, pełniący do tej pory funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys Pana dr Jacka Stępnia został opublikowany we wcześniejszych raportach bieżących Spółki, jak również dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.