Postępowanie ofertowe służy wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i Wykonawcy do realizacji prac rozwojowych nakierowanych na wykonanie testów oprogramowania SkinLogic™ opracowanego dla wyrobu medycznego SkinSens™ w zakresie wynikającym z przeprowadzonej na potrzeby procesu certyfikacyjnego wewnętrznej oceny zgodności według wymagań dla aktywnych wyrobów medycznych wyposażonych oprogramowanie, zgodnie z normami ISO 601016-Part 1-6: General Requirements For Basic Safety And Essential Performance – Collateral Standard: Usability, w kontekście zarządzania ryzykiem wyrobu medycznego od strony użytkownika końcowego, zgodnie z wymogami normy ISO 14971 Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych) według wymogów szczegółowych zawartych w normie PN-EN 62304:2010/A1:2015-11  (Oprogramowanie wyrobów medycznych — Procesy cyklu życia oprogramowania) i wymagań dla oprogramowania klasy A, w ramach Projektu: „MAZOWSZE/0167/19 pn. „FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.

Termin składania ofert: 25/04/2024.

treść zapytania