Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu stosowanych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie
uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2024”.

Dobre Praktyki_MIlton Essex_2024