Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, dalej jako : Spółka, informuje,że w dniu 23 lutego 2022 zawarł z IMQ S.p.A. renomowaną włoską Jednostką Notyfikowaną w zakresie nowego europejskiego Rozporządzenia 2017/745 _MDR_ ws. wyrobów medycznych, umowę dotyczącą przeprowadzenia końcowej oceny zgodności najnowszej wersji wyrobu medycznego w postaci optoelektronicznego systemu SkinSens .TM przeznaczonego do zautomatyzowanej diagnostyki alergii metodą in vivo. Kompleksowa ocena zgodności nowego wyrobu medycznego z europejskimi wymogami bezpieczeństwa jest konieczna dla uzyskania wpisu do bazy EUDAMED. Jest to ostatni, wymagany przez prawo UE etap poprzedzający bezpośrednio wprowadzenie zaawansowanego diagnostycznego wyrobu medycznego na Eurorynek.

Współpraca z IMQ ma charakter perspektywiczny, uwzględniając plany Emitenta związane z rozwojem i wprowadzeniem na rynek kolejnych wyrobów medycznych oraz ich wersji rozwojowych.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje , że w dniu dzisiejszym , o godz. 14:00 na stronie https://miltonessex.eu/aktualności/  ukaże się podcast wyjaśniający przebieg i znaczenie procesu certyfikacji systemu medycznego dla komercjalizacji systemów medycznych opracowywanych przez Spółkę.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r . w sprawie nadużyć na rynku _ rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.