Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki Milton Essex S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku wraz z załącznikiem – Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego. Załącznik 1 Załącznik 2