Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609507, NIP: 5213695448, kapitał zakładowy 1.554.767,00 złotych (opłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (zwane dalej również „Walnym Zgromadzeniem” lub ”ZWZ”), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w lokalu Spółki przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. (kod: 02-815. Warszawa).

Załączniki:

– ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

– projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

– raport roczny za 2021 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

– wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

– formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

– informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów (art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)